อุบลราชธานี – รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ฯ

 


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี และมอบนโยบาย ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ภายใต้ชื่องานTechnology Drives to Education สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่องานTechnology Drives to Education สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมอบวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันของนักเรียนในการดำรงชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดรับกับการเรียนรู้สู่การเติบโตในโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน Coding อันมีเป้าหมายหลักเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหาด้วยหลักการเขียนโค้ด ตามศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้างความตระหนักให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , ดร.กนิษฐา ทองเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ,นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานในครั้งนี้