กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) กกต.เดินหน้าเสริมสร้างความรู้เตรียมพร้อมเลือกตั้ง

 


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย แก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย เพื่อเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง รองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้ง เพื่อรองรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการอบรมครั้งนี้มีคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (กก.ศส.ปชต.) ในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เข้ารับการอบรม


โดยนายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จ.กาฬสินธุ์ มีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย จำนวน 135 แห่ง มีคณะกรรมการศูนย์ฯ 2,109 คน ซึ่งคณะกรรมการกลุ่มนี้ จะเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ซึ่งมีเป้าหมายจัดบอรมทุกตำบลใน จ.กาฬสินธุ์ ผู้ที่ผ่านการอบรมก็จะไปทำหน้าที่ขยายความรู้พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และช่วยเหลือการเลือกตั้ง เช่น ไปเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จะเป็นการเลือกตั้งที่มีคุณภาพ


อย่างไรก็ตาม โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยระดับตำบลประจำปี พ.ศ.2566 (อบรมกรรมการ ศส.ปชต.)โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และช่วงระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 จำนวน 18 รุ่นๆละ 80-130 คน


ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมาจากหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงมหาดไทย (ที่ทำการปกครอง จ.กาฬสินธุ์, สำนักงานพัฒนาชุมชนจ.กาฬสินธุ์, ท้องถิ่น จ.กาฬสินธุ์) กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ-สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการผู้สูงอายุ-สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.กาฬสินธุ์) กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จ.กาฬสินธุ์) ที่เป็นกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กก.ศส.ปชต.) เป็นผู้ได้รับคัดเลือกในการเข้ารับการอบรม