หนองบัวลำภู (ชมคลิป) วชช.หนองบัวลำภู จัดพิธีเชิดชูเกียรติอดีตประธานสภาวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู(วชช.หนองบัวลำภู) จัดพิธีเชิดชูเกียรติพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณากรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯแก่นายวิทวัส วทานีโยบล อดีตประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จัดพิธีเชิดชูเกียรติเนื่องในวโรกาสที่ นายวิทวัส วทานิโยบน อดีตประธานสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ปัจจุบันเป็นประธานอนุกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายศศิน พัฒนาภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการอัญเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นเกียรติแก่นายวิทวัส วทานิโยบล และครอบครัว


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้าคหบดี คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน คณะกรรมการและอนุกรรมการของวิทยาลัยชุมชน บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยขุมชน ร่วมในพิธีพร้อมมี ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู พระวิสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู (ธ) และคณะสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์

ว่าที่ร้อยตรีวีระสกุล บุราณรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู ในนามของบุคลากร และผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งแก่นายวิทวัส วทานีโยบล ในครั้งนี้ กล่าวว่าสืบเนื่องจากวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู โดยสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งให้แก่ความดี ความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ศาสนาและประชาชน ตามกฤษฎีกาว่าด้วยพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ให้แก่นายวิทวัส วทานิโยบล และครอบครัว ซึ่งเป็นผู้บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู อันได้แก่อุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาสำหรับวิทยาลัยชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา


สำหรับผู้ได้รับพระราชทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่ง มีครอบครัววทานิโยบล ที่มีส่วนในการบริจาคทรัพย์ในครั้งนี้ และตามที่ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ แก่นายวิทวัส วทานิโยบล ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในคุณความดี แก่ นายวิทวัส วทานิโยบล วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จึงจัดให้มีพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณากรณ์ และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่นายวิทวัส วทานิโยบล ในโอกาสเดียวกันด้วย


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู