ขอนแก่น – เห็นควรอนุรักษ์ ‘วัดเสาเดียว’ ประติมากรรมจำลองแบบจากประเทศเวียดนาม หนึ่งเดียวในขอนแก่น

ที่ วัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิด โครงการเวทีภาคประชาชน เรื่องการบูรณะวัดเสาเดียว ริมบึงแก่นนคร โดยมี สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม , พี่น้องชุมชนในเขตเทศบาล ร่วมรับฟัง และมี นาย ชุ ดุ๊ก ดง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน

สืบนื่องจาก เทศบาลขอนแก่นได้มีการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งและทางเดินทางวิ่งรอบในบริเวณสวนสาธารณะบึงแก่นนคร โดยใช้งบประมาณของทางเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งแล้วเสร็จไปส่วนใหญ่ โดยจะขาดในส่วนบริเวณวัดเสาเดียว ซึ่งวัดเสาเดียว สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่นร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดสร้างไว้เป็นอัตลักษณ์ของชาวเวียดนาม ได้เล็งเห็นความสวยงามและเป็นที่สักการะบูชาของชาวเวียดนามโดยทั่วไป ในการนี้ได้มีชาวเวียดนามในประเทศไทย ที่เข้ามาในจังหวัดขอนแก่นและได้มากราบไหว้ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งมีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ประดิษฐานอยู่ในวัดเสาเดียว คณะกรรมการสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่นได้เปิดประชุมใหญ่ขอประชามติ ผลการประชุมเสียงส่วนมากมีมติสมทบเงินให้กับเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อดำเนินการสร้างสะพานทางเดินรอบวัดเสาเดียว

สมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น ได้มีมติเห็นควรออกหนังสือขอสมทบงบประมาณจัดสร้างสร้างสะพานทางเดินรอบวัดเสาเดียว เพิ่มเติมจากเทศบาลนครขอนแก่น งบประมาณสมทบในการก่อสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท และได้มีการเพิ่มเงินสมทบอีก รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ นาย ชุ ตุ๊ก ดง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ดูบริเวณวัดเสาเดียว เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ได้มีการออกแบบและร่างรูปแบบปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยสำนักการช่าง เทศบาลนครขอนแก่นได้จัดทำรูปแบบและประมาณการเบื้องต้น จากนั้น เมื่อวันที่15 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้มีการประชุมหารือการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดเสาเดียว ณ ห้องประชุมสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น สมาคมธุรกิจและสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามจังหวัดขอนแก่น โดยได้มีมติเห็นชอบกับรูปแบบและงบประมาณเบื้องต้น ซึ่งได้มีการรับทราบในขั้นตอนการดำเนินการและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในการจัดหางบประมาณโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงเป็นที่มาของการเปิดเวทีสภาเมืองในครั้งนี้

สำหรับโครงการป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนคร ที่ บริเวณตลิ่งวัดเสาเดียว ช่วงติดแนวป้องกันตลิ่งสวนไหไปทางทิศเหนือ โดยเป็นลักษณะแนวรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง16.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ล้อมรอบอาคารวัดเสาเดียว ภายในแนวรั้วก่อสร้างโครงสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า 245 ตารางเมตร และการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพร้อมทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสวนสาธารณะบึงแก่นนครบริเวณวัดเสาเดียว ช่วงติดแนวรั้วด้านหน้าวัดเสาเดี่ยวไปทางทิศเหนือ ความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 ม.ความยาวไม่น้อยกว่า 15 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

อาคารประติมากรรมวัดเสาเดียว ณ บึงแก่นนคร เป็นการจำลองแบบมาจากวัดเสาเดียว กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม (Mot Cot (One-Pillar) Pagoda) เกิดขึ้นจากความร่วมมือของเทศบาลนครขอนแก่น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และชาวไทยที่มีเชื้อสายเวียดนาม เพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีงามที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม เปิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551
โดยการก่อสร้างอาคารประติมากรรมแห่งนี้ ได้นำเอาลักษณะอันโดดเด่นของสถาปัตยกรรมวัดเสาเดียว ฮานอย มาให้ได้ชม ด้วยโครงสร้างอาคารที่คล้ายดั่งเป็นดอกบัวที่ผลิบานกลางสระ ซึ่งนับเป็นสถาปัตยกรรมของวัดเสาเดียว ฮานอย ที่มีความงดงามและไม่มีใครเหมือน กระทั่งได้รับการรับรองให้เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมโดดเด่นของเอเชียจากกินเนสส์บุ๊คเอเชีย ปี ค.ศ.2006 หลังจากที่ได้รับการรับรองเป็นเขตโบราณสถานแห่งชาติที่มีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เมื่อปี ค.ศ.1962
อาคารประติมากรรมจำลองแห่งนี้ ภายในจะมีห้องประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมเพียงห้องเดียว