(ชมคลิป) ต้อนรับผู้ว่าฯเลยป้ายแดงอีกหนึ่งเขยเมืองเลย

 


วันที่ 4 ธ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงาน ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.65 ที่ท่าอากาศยานเลย นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมนางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล และบุตรชาย เดินทางจากกรุงเทพฯโดยสายการบินแอร์เอเชียลงที่ท่าอากาศยานเลย โดยมีนายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้า ส่วนราชการในจังหวัดเลยให้การต้อยรับ จากนั้นเดินทางไปยังสักการะศาลหลักเมืองเจ้าพ่อกุดป่อง และศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า จังหวัดเลย ซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกัน เพื่อเป็นศิริมงคลก่อนเข้ารับตำแหน่ง จากนั้นเดินทางไปยังจวนผู้ว่าฯ กราบไหว้ผู้สูงอายุฝ่ายผู้ว่าฯและฝ่ายภรรยา พร้อมเข้าสักการะศาลพระชัยมงคลและพระพุทธรูปประจำ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครองร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น


นายทวี เสริมภักดีกุล เกิดวันที่ 08 มกราคม 2508 ประวัติการทำงาน
-นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2551
– นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย พ.ศ. 2554
– นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับต้น) อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย พ.ศ. 2555
– นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พ.ศ. 2557
– นายอำเภอ (ผู้อำนวยการระดับสูง) อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย พ.ศ. 2558
– ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2558


– ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง พ.ศ. 2558 – 2560
– รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2560 – 2561
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 1 ตุลาคม 2561
ประวัติการศึกษา – ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
– ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณทิต เกียรตินิยมดี (NIDA)
เกียรติประวัติ : – รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2555
– รางวัลพัฒนากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2557
– รางวัลชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระดับจังหวัด ของกรมการปกครอง ปี 2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ : – ประถมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2563
– ประถมภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2557
– เหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ.2556
– ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2559
– ทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย พ.ศ. 2545


การอบรม/ศึกษาดูงาน : – หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 52 พ.ศ.2545
– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 59 พ.ศ.2555
– หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง(ป.ย.ป.2/1)” รุ่นที่ 4 พ.ศ.2561
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 ปี 2563 – 2564

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /

Related posts