(ชมคลิป) จังหวัดเลยร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จังหวัดเลยร่วมกับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO)


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กันยายน 65 ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในระดับจังหวัด ศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) มีตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มอาชีพ นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องสำคัญในการขับเคลื่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยนายธรรมนูญ ภาคธูป ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน


ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง อพท. กับบทบาทการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดย อพท. มีหน้าที่ในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อบูรณาการการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ และยกระดับเมืองในพื้นที่พิเศษให้มีศักยภาพและความพร้อมในการสมัครเข้าเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO Creative Cities Network – UCCN) ซึ่ง UNESCO ได้ดำเนินการเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติของภาคประชาคม ประชาชน เอกชน และสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดเป้าหมายเพิ่มจำนวนเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ให้มากขึ้น ซึ่งในปีนี้ อพท. ได้คัดเลือกและเห็นชอบเมืองที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ 4 พื้นที่ ในจังหวัดเลย นครศรีธรรมราช พัทลุง และยะลา


ในช่วงที่สองเป็นการเสนอสรุปผลดำเนินงานของโครงการ โดย ดร.พิเศษ เสนาวงษ์ ผู้จัดการโครงการ ในการศึกษาและขับเคลื่อนในครั้งนี้ เสนอมุมมองว่า “วิถีสร้างสรรค์ สู่เมืองสร้างสรรค์ เพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยพื้นที่จังหวัดเลย มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมมาแล้วสองครั้ง คือ กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวคิด องค์ประกอบ วิธีการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2565 และกิจกรรมประชุมทบทวนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นต่อแนวคิดและวิธีการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็น เมืองสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 โดยเลยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนสู่เมืองสร้างสรรค์ เช่น เมืองเลยและเมืองด่านซ้าย เป็นต้น โดยประเภทที่มีความเป็นไปได้ ได้แก่ ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นถิ่น โดยทาง อพท. จะได้ร่วมกับจังหวัดเลยในการพัฒนาและจัดทำข้อมูลในรายละเอียดเพื่อนำไปสู่การสมัครต่อยูเนสโก้


ในช่วงท้าย กิจกรรมการเสวนา เรื่อง “เลย สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก” วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายทนง สุวรรณสิงห์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย นายสรรค์ สามกองงาม ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการด่านซ้าย นายพิสิทธิ์ ทับทอง ประธานเครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย และนางสาวเนืองนิตย์ ชัยภูมิ ผู้แทนเมืองสร้างสรรค์สุโขทัย ดำเนินการเสวนาโดย ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการประชุม โดย อพท. จะนำความคิดเห็นที่ได้จากการดำเนินงานในโครงการ รวมทั้งกิจกรรมการประชุมใหญ่ในวันนี้ ไปวางแผนและขับเคลื่อนร่วมกับพื้นที่เพื่อนำไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกต่อไป


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย