(ชมคลิป) อำเภอเมืองเลยจัด“มหกรรมตลาดเกษตรอินทรีย์ของดี”

 


เมื่อเวลา 19.30 น.วันที่ 22 กันยายน 65 ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด “มหกรรมตลาดเกษตรอินทรีย์ ของดีอำเภอเมืองเลย” มีส่วนราชการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน


นายณฐพล วิถี นายอำเภอเมืองเลย กล่าวรายงานว่า อำเภอเมืองเลย ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่จังหวัดเลย ตามแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดเลย ไทเลย 4.0 และการแก้ไขปัญหาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำของเกษตรกร ซึ่งมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีค่านิยมที่เหมาะสม ในการดำรงชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งสร้างชุมชนที่แข็งแรง โดยมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างรายได้ สู่ชุมชน รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเข้มแข็ง จึงได้มีการส่งเสริมการตลาด เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการผลิตการจำหน่ายสามารถสร้างรายได้ให้กับ พี่น้องประชาชน ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้เกษตรนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการส่งเสริม ให้ครัวเรือน เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย โดยนำการเกษตรปลอดสารพิษ มาใช้ในการเกษตร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเกษตร เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นครัวเรือนอยู่ดีมีสุข จึงได้จัดกิจกรรม “มหกรรมตลาดเกษตรอินทรีย์ ของดีอำเภอเมืองเลย” ในวันนี้


ในการดำเนินโครงการดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในการนำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองต่างๆ มาจำหน่ายและจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย ส่วนราชการ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรปลอดภัย กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จำนวนทั้งสิ้น 50 ร้านค้า

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย