เลย – การประกวดวาดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

 


ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย, สภาวัฒนธรรมจังหวัดเลย, สภาวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย, เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย, หอศิลป์เบิกกะบานสวนสร้างสรรค์, ผู้ประกอบการและประชาชนอำเภอด่านซ้าย
นายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า จังหวัดเลย ขอเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมการประวาด แข่งขันการวาด และแต่งแต้มสีส้น หน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมเกียรติบัตรและรางวัลรวม 56,000 บาท ภายใต้แนวคิด ในงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนและหน้ากากนานาชาติ จังหวัดเลย โดย “ผีตาโขนเทศกาลสีส้นแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness” โดย แสดงถึงอัตลักษณ์ จิตวิญญาณ และศิลปะการละเล่น ผีตาโขน ของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัด เลย ที่พร้อมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของชาวด่านซ้าย จังหวัดเลย (Soft Power)สู่สากล รวมทั้งจะนำไป สู่การพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กันขาวอำเภอด่านซ้าย และ จังหวัดเลย (Creative Economy Development)


วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างการยกระดับและพัฒนาอย่างยั่งยืนในการทำหน้ากากมีตาโขน และสร้างแนวคิดการนำศิลปะร่วมสมัยและ ความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาส่งเสริม หน้ากากผีตาโยน ภายใต้แนวคิด “ตาโนนเทศกาลสีสันแห่งความสุข” หรือ “Phi Ta Khon The Colorful Festival of Happiness”
รูปแบบการประกวด จัดการประกวดหน้ากากผีตาโขน 2 ประเภท
1. การประกวดผลงานหน้ากากผีตาโขน อัตลักษณ์งดงาม (Beautiful Identity) การประกวดหน้ากากผีตาโขน นำผลงานที่ทำสำเร็จแล้ว มาส่งผลงานเช้าประกวด ณ บูทวัฒนธรรม วัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น.
2. การประกวดแข่งข้นวาดหน้ากากผีตาโขน จิตวิญญาณสร้างสรรค์ (Creative Spirit)
รูปแบบการประกวด
1.ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องออกแบบและนำเสนอแนวความคิดของ ผลงาน แสดงถึง
อัตลักษณ์ของผีตาโขน
2.ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งผลงานและแข่งได้ทั้งสองประเภท
3.ผู้เข้าประกวดจะต้องนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาเอง ไม่จำกัดเทคนิคและวิรี่การ โดยทางกองประกวดจะเตรียมหน้ากากผีตาโขนไว้ให้เท่านั้น

4.ระยะเวลาในการแข่งขันประเภทที่ 2 ไม่เกิน 6 ชั่วโมง
5.ผู้เข้าร่วมประกวดต้องออกแบบ สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแนวความคิดของผู้ประกวดเอง
ห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำภาพหนึ่งภาพใดมาใช้ และจะต้องไม่ใช้กับผลงานที่เคยมีการเผยแพร่มาแล้ว หรือเคยได้รับรางวัลมาก่อนหากมีผู้ทักท้วง หรือทราบว่าเป็นการ ลอกเลียนแบบ ถือเป็นโมฆะ และผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและคำใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว หากมีการละเมิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
6.ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นสิทธิ์ของสำนักงานปกครองอำเภอด่านซ้าย สามารถนำไปใช้ใด ๆ ได้ทุกกรณี
7.ประกาศและรับรางวัล ถ้วยพระราชทานฯ โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่ ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ณ เวทีกลางหน้าอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
8.ผู้เข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรในการส่งผลงานเข้าร่วมทุกท่าน (ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด) และจะมีพิธีมอบรางวัล ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอด่านซ้าย (งานสำนักงานอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4289-1266 ในวัน และเวลาราชการ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย