ขอนแก่น-สำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือ “1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย” พื้นที่ อำเภอภูเวียง 

           สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หารือความร่วมมือ โครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ผู้เข้าร่วมหารือประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้แทน ในตำบลภูเวียง ตำบลบ้านเรือ ตำบลนาชุมแสง และตำบลกุดขอนแก่น จำนวน 12 คน เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานและหาความต้องการ
           รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ณัฐพัชญ์ อนันต์ธีระกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ ได้กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองท้องถิ่น และ โรงเรียน โดยสำนักบริการวิชาการมุ่งเน้นที่จะพัฒนากลุ่มนักเรียนเพื่อให้สามารถต่อยอดไปยังครอบครัว และ ขยายไปถึงชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based) และเก็บรวบรวมข้อมูลของแต่ละพื้นที่ในทุก ๆ ด้าน เพื่อค้นหาจุดแข็งในแต่ละพื้นที่ ทั้งในด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงการสร้างรายได้
            รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงความร่วมมือระหว่างสำนักบริการวิชาการ และ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการปลูกใบบัวบกแบบอินทรีย์ให้กับชุมชน เพื่อนำมาผลิตเวชสำอางค์ โดยคณะเภสัชศาสตร์มีโรงงานผลิต มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้สู่ภาคเกษตรกรรมและชุมชน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำ อปท. ให้ความสนใจและพร้อมที่จะศึกษาแนวทางในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป