หนองบัวลำภู – องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา “นาวังโมเดล”

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู “นาวังโมเดล” ศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยที่สุดของจังหวัด พร้อมบริหารจัดการคุณภาพชีวิตผู้พิการให้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอนาวัง พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู

โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลชุมชน ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ใช้ เพื่อการบริหารจัดการที่ดี ระบบบริการมีคุณภาพ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล

ในขณะเดียวกันเป็นโรงพยาบาลที่มีการดูแลผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ ลดการรอคอย ลดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการ พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นพ.สุรพงษ์ ผดุงเวียง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู นางรัตนมณี ฮวดเส็ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอนาวัง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลนาวังฯให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานสภาพทั่วไปของพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู ต่อมา นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานความเป็นมาของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จากนั้น เภสัชกรประพันธ์ ไชยศรี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.โรงพยาบาลนาวังฯกล่าวรายงานผลการดำเนินงานในความสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา”นาวังโมเดล” พร้อมนำเสนอปัญหาและความต้องการ โดย พลเอกชลิตฯองคมนตรีได้สอบถามถึงประเด็นปัญหาที่โรงพยาบาลต้องการซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับไปดำเนินการโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ ที่ขาดแคลน และชื่นชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ โดยเฉพาะการผ่าตัดต้อกระจก และแนะนำให้โรงพยาบาลร่วมกับชุมชน เฟ้นหาผู้ป่วยทางสายตาเชิงรุกในชุมชนให้กว้างขวางทั่วถึง และเสนอให้โรงพยาบาลฯ ร่วมกับสถานศึกษา เฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านม โดยให้มีการตรวจในเด็กตั้งแต่มัธยมต้น

จากนั้น พลเอกชลิตฯองคมนตรี ปลูกต้นพะยูง พร้อมเปิดศูนย์ทันตกรรมนาวัง ซึ่งได้รับงบประมาณจากโครงการก้าวคนละก้าว โดยเป็นศูนย์ทันตกรรมที่ทันสมัยที่สุดของจังหวัด และชมนิทรรศการนาวังโมเดล พร้อมสอบถามระบบบริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่รวม 3 หน่วยงาน คือ โรงพยาบาลออกเอกสารรับรองความพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำภู จดทะเบียนความพิการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ่ายเบี้ยความพิการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการให้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 1 วัน จากปกติ 5-6 วัน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง มีระบบบริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ “นาวังโมเดล” โดยรวม 3 หน่วยงานไว้ในโปรแกรมให้บริการรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู