ขอนแก่น-ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาบาดาล

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาบาดาลเเละน้ำบริโภคในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายเเพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนเเก่น มอบหมายให้
นายสุวิศิษฎ์ ช่างทอง และนางสาวเบญจวรรณ จันทพล ยุทธศาสตร์สุขาภิบาลอาหารและน้ำ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาบาดาลเเละน้ำบริโภค ร่วมกับนายนิรุตศิลป์ ไสยะกิจ หัวหน้างาน 8 งานควบคุมคุณภาพน้ำ 1 กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ในการตรวจวิเคราะห์โดยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ตรวจภาคสนาม ในพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำ ได้เเก่ ความขุ่น ของเเข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) เหล็ก ความกระด้าง ตะกั่ว ที่โรงเรียนบ้านกุดหว้า โรงเรียนบ้านศุภชัย เเละโรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนเเก่น ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน