(ชมคลิป) ‘คนร้อยเอ็ดงึดคัก’ ป.ป.ช.ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 65 จังหวัดร้อยเอ็ดได้คะแนนรวมอันดับ1 ของประเทศ แต่ไม่ได้รับรางวัล

 

นายอนันต์ เจริญแก่นทรายประธานกรรมการชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยพ.อ.สิน สีโสม ประธานโค้ช STRONG และ โค้ช STRONG ฯ ได้ออกแถลงการ และเตรียมยื่นหนังสือ ที่ สต (รอ) /7ซอย 7 ถนนปัทมานนท์ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอทราบข้อเท็จจริงผลการประกาศรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงประธานกรรมการ ป.ป.ช. และเลขาธิการ ป.ป.ช. กรณีการพิจารณารางวัล (ITA)

ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยพลตำรวจเอกวัชรพล ประสานราชกิจ ประธานกรรมการป.ป.ช. เป็นผู้ประกาศผลการประเมินฯ ดังกล่าวผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ ไปทั่วประเทศ
โดยแบ่งเป็นกลุ่มรางวัล 11 กลุ่ม 11 หน่วยงาน ที่มีผลคะแนนสูงสุดตามกลุ่มต่างๆ ดังนี้
1. กลุ่มหน่วยงานของศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และหน่วยงานในรัฐสภา ได้แก่ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 99.46 คะแนน
2. กลุ่มหน่วยงานราชการระดับกรม ได้แก่ กรมการปกครอง 99.55 คะแนน
3. กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 99.92 คะแนน
4. กลุ่มองค์การมหาชน ได้แก่ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 98.72 คะแนน
5. กลุ่มหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 99.58 คะแนน
6. กลุ่มกองทุน ได้แก่ กองทุนยุติธรรม 94.75คะแนน
7. กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 98.52คะแนน
8. กลุ่มราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด) ได้แก่ จังหวัดอ่างทอง 99.99 คะแนน
9.กลุ่มองค์การบริหาส่วนจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร
10. กลุ่มเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตำบลจังหาร หมายเหตุ(ไม่มีการระบุจังหวัด)
11. กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (จังหวัดสระแก้ว) 100 คะแนน

จากข้อมูลการประกาศผลการประเมินฯ ดังกล่าว ได้สร้างความสับสน ให้แก่ประชาชน และสื่อมวลชน เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะประชาชน และสื่อมวลชนในจังหวัดร้อยเอ็ด ที่เฝ้าติดตามผลการประกาศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ในครั้งนี้ ผ่านช่องทางต่างๆ แต่ ไม่ปรากฏรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นจังหวัดที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดในภาพรวมด้วยคะแนนเฉลี่ยรวมจากทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ (แต่เป็นจังหวัดอ่างทอง ที่ได้รับการประกาศให้เป็นอันดับที่ 1)ซึ่งในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้แจ้งผลการประเมินฯ โดยทำการเปรียบเทียบรายจังหวัดว่า จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอันดับที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ย 96.53 อันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ ได้คะแนนเฉลี่ย 96.52 และอันดับที่ 3ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ ได้คะแนนเฉลี่ย 96.37 แต่จังหวัดอ่างทอง นั้น ได้อันดับที่ 63 ได้คะแนนเฉลี่ย 83.93


หลังทราบข้อมูลเบื้องต้นชาวร้อยเอ็ด ส่วนราชการ สำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดจน โค้ช STRONG ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด ต่างดีใจเป็นอย่างยิ่งเตรียมขึ้นป้ายชื่นชมการมีส่วนร่วม ต้องมาพากันงง กับประกาศใหม่ที่ออกมา สื่อมวลชนได้สอบถามไปยัง สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จึงทราบข้อเท็จจริงว่า การที่จังหวัดอ่างทองได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ในการประกาศนั้น เป็นการประกาศเฉพาะในกลุ่มราชการส่วนภูมิภาคเท่านั้น มิใช่คะแนนรวมของทุกหน่วยงาน ทุกองค์กรในจังหวัด อันเป็นคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมของจังหวัดแต่อย่างใด และการแบ่งกลุ่มคะแนนสูงสุดในประเภทต่างๆ รวม 11 กลุ่ม นี้ เป็นการแบ่งกลุ่มโดย สำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนกลาง โดยสำนักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นฝ่ายจัดทำขึ้น โดยมิได้มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ามาก่อนแต่อย่างใด

จังหวัดร้อยเอ็ด จึงขอทราบข้อเท็จจริงว่า เพราะเหตุใด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้ จึงไม่มีการประกาศ รายชื่อ ของจังหวัด ที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในภาพรวมของจังหวัดทั้งหมด ดังที่เคยมีการประกาศมาแล้วทุกปี ซึ่งถือว่าเป็นสาระสำคัญ ตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของทุกองค์กรในภาพรวมทั้งจังหวัด และขอทราบข้อเท็จจริงว่าจังหวัดร้อยเอ็ด ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดในภาพรวม เป็นอันดับที่ 1 ตามที่ปรากฎในระบบ ITAS ของสำนักงานป.ป.ช. จริง หรือไม่ เพราะเหตุใด ในปีนี้ จึงไม่มีการประกาศ และจัดกลุ่มในภาพรวมของจังหวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ให้ปรากฎสู่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ ในวันที่มีการประกาศผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และขอทราบข้อเท็จจริงว่า จังหวัดร้อยเอ็ด จะได้รับการ
ประกาศรายชื่อ ให้ได้รับรางวัล ไอ ที เอ อวอร์ด ( ITA Award ในฐานะจังหวัดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในภาพรวมของจังหวัด หรือไม่ อย่างไร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งข้อเท็จจริง และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ไปยังศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยด่วน