การอบรมมาตรฐานลวดเชื่อมใช้กับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ตามมาตรฐาน American Welding Society

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาภายใต้แผนงานบูรณาการโครงการอบรมมาตรฐานลวดเชื่อมใช้กับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Manual Metal Arc Welding(MMAW) ตามมาตรฐาน American Welding Society (AWS) โดยสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ชมรมครูผู้ตรวจสอบวัสดุ ร่วมกับบริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัดและบริษัทศรีสยามมงคล จำกัด จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดยมีครู -อาจารย์ จากวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศจำนวน 60 คน เข้ารับการอบรมนายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล่าวว่า การฝึกอบรมครูอาชีวศึกษาภายใต้แผนงานบูรณาการโครงการอบรมมาตรฐานลวดเชื่อมใช้กับกระบวนการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ Manual Metal Arc Welding(MMAW) ตามมาตรฐาน American Welding Society (AWS) เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โดยร่วมกับตัวแทนจาก สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งนี้เราทราบกันดีแล้วว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะมีอยู่ด้วยกันหลากหลายเทคนิควิธีและ มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และ เพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ให้มีทักษะ ความรู้ ในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณธรรม ความรู้ทักษะวิชาชีพและก้าวทันเทคโนโลยี ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มีความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมโลหะ ต่าง ๆให้สอดรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมนายทศพล วิไลเลิศวัฒนา ผู้ช่วยผุ้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัด กล่าวว่า บริษัทได้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับลวดเชื่อมในฐานะผู้ผลิตลวดเชื่อมรายแรกในปีนี้ก็เข้าสู่ปี 54 ก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีประวัติมาอย่างยาวนาน นอกจากในฐานะผู้ผลิตลวดเชื่อมซึ่งจะทำหน้าที่ในส่วนของตอบสนองในส่วนของดีมานในการเชื่อมของประเทศไทย จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ทางบริษัทได้ทำอยู่ก็คือกิจกรรมทาง DSR ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญคือในเรื่องของการศึกษา บริษัทเองก็มีทีมจัดอบรมให้น้องๆนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคทั่วประเทศ นอกจากการอบรมแล้ว ทางบริษัทก็ยังคงเป็นสปอนเซอร์ในส่วนของการสนับสนุนลวดเชื่อมในการฝึกของนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับภาคหรือระดับประเทศ ซึ่งทางบริษัทมีวัตถุประสงค์อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความรู้และให้โอกาสนักศึกษาในเรื่องของการเชื่อมและอุปกรณ์ในการเชื่อมต่างๆ กิจกรรมที่อบรมก็จะเป็นประโยชน์กับครู-อาจารย์ที่จะนำกลับไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์เพื่อพัฒนาการศึกษาของไทยต่อไปด้าน นายวิรัตน์ เหมพรรณไพเราะ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทศรีสยามมงคลจำกัด กล่าว่าในนามของบริษัทเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือสำหรับช่างอุตสาหกรรม แต่ว่าในช่วงหลายปีแล้วเราจะเห็นว่าสินค้าอยู่ในตลาดมีคุณภาพที่ค่อนข้างลดลง เนื่องจากการแข่งขันในเรื่องของราคาและทำให้สถาบันการศึกษาได้ใช้ของที่ไม่มีคุณภาพที่เหมาะสม เราก็เลยคิดว่าเราอยากเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้ได้ใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานกับการทำงานเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เห็นคุณภาพของสินค้าหรือคุณภาพของที่เหมาะสมกับการทำงานจริงๆและการประสานงานกับทางสมาคมครูและช่างเชื่อมก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่เรามองว่าเราส่งต่อความรู้นี้ส่งต่อความเข้าใจให้กับครูและไปถ่ายทอดต่อให้ลูกศิษย์ก็จะเป็นทางเลือกที่รวดเร็วกว่าและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็หวังว่าเราจะได้เห็นพัฒนาการของนักเรียนอาชีวะกับสถาบันการศึกษาต่างๆพัฒนาคนที่มีคุณภาพออกมาให้กับแรงงานคุณภาพของประเทศนายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลยในนามนายกสมาคมครูและผู้ประกอบการอาชีพช่างเชื่อมกล่าวว่า ต้องขอขอบคุณบริษัท ไทย โกเบลโก้ เวลดิ้ง จำกัดและบริษัทศรีสยามมงคล จำกัด ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรมในครั้งนี้ สิ่งที่พึงมีพึงได้ของบุคลากรและนักศึกษาก็คือนำเอกสารการอบรมไปทำผลงานเรื่องสอบเรียน สอบทำงาน ฉะนั้นในเรื่องของของลวดเชื่อม ส่งผลคือไปใช้แข่งขันทักษะระดับชาติและนำไปใช้แข่งขันสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และก็จะต่อยอดให้กับครูบุคลากรนักเรียนนักศึกษาใช้เป็นประโยชน์ความรู้เป็นทักษะในการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างเชื่อมต่อไปสู่สากลและในอนาคต

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี รายงาน