เลย – หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย


วันที่ 13 ก.ค.65 เวลา 10.00 น. กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พ.อ.อุทัย นิลเนตร ผบ.กรม ทพ.21/ผบ.ฉก.ทพ.21 พร้อมด้วย คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธาน สม.ทบ. สาขา กรม ทพ.21 นำคณะกำลังพลนายทหาร นายสิบ อาสาสมัครทหารพราน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 และพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 ณ วัดศรีอภัยวัน อ.เมือง จ.เลย ประวัติวันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐมเทศนา ซึ่งโกณฑัญญะ เป็นคนแรกที่ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุโสดาบัน ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา


ภาพ /ข่าว : นายพรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร