ขอนแก่น – ผู้ตรวจฯเสมา ติดตามการเรียนการสอนปฐมวัย โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนน้ำพอง

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและโครงการโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนน้ำพอง

ที่ห้องประชุม Meeting Room โรงเรียนน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางมาเพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัยและโครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยมีนายชาญกฤต น้ำใจดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4  นางวลัยลักษณ์ อินทร์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำพอง พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผู้อำนวยการรกลุ่มศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา บรรยายการดำเนินงาน

นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานนโยบายที่ได้มอบให้กับทางเขตพื้นที่ ให้กับทางสถานศึกษา ทั้งในส่วนของนโยบายปกติ และนโยบายเร่งด่วน โดยที่ตนได้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ที่ 12 จึงได้มาในพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4 โดยเข้ามาติดตามการจัดการเรียนการสอนประถมวัย โดยเป็นนโยบายปกติที่ทางกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัย เพื่อที่จะสร้างพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เพื่อให้เด็กได้มีความพร้อมที่จะเรียนในระดับประถมศึกษา

ในการลงพื้นที่เพื่อต้องการที่จะทราบการเติมเต็มให้กับนักเรียนปฐมวัยอย่างไรบ้าง มีกิจกรรมที่สำคัญ ๆ อย่างไรบ้าง พร้อมกับวิธีการสร้างพัฒนาการที่สำคัญให้กับผู้เรียนอย่างไรบ้าง ซึ่งโรงเรียนน้ำพองถือว่าเป็นโรงเรียนอีกหนึ่งโรงที่เขตพื้นที่การศึกษาให้ความสำคัญในการเลือกโรงเรียนที่มีนวัตกรรมดี ๆ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ถือว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบของเขตพื้นที่

อันที่จริงแล้วการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย เราใช้หลักสูตรการเรียนการสอนเหมือนกันทั้งหมด คือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 มีกิจกรรมหลัก ๆ เดียวกัน คือกิจกรรมในส่วนของการดำเนินการ อาจจะมีการต่างกันบ้างในเรื่องของการเลือกการจัดการเรียนการสอน รูปแบบของการจัดการเรียนการสอน ที่แตกต่างกัน แต่ที่เติมเต็มขึ้นมาก็คือความต่าง มีการสอดแทรกทักษะชีวิตลงไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรี กีฬา การว่ายน้ำ หรือทางกรรมทางความสนใจ ตรงนี้ก็เป็นความหลากหลายขึ้นอยู่กับความพร้อมของโรงเรียน ทั้งโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชน