ขอนแก่น-สมาคมสื่อฯ ขอนแก่น ชุดใหม่ เปิดฉากประชุมนัดปฐมฤกษ์

สมาคมสื่อฯ ขอนแก่น ชุดใหม่ เปิดฉากประชุมนัดปฐมฤกษ์ มุ่งส่งเสริมการสื่อสารแบบบูรณาการ เพื่อร่วมกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้รุดก้าวหน้า

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 29 สิงหาคม 2563 ที่ห้องประชุม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น (วาระปี 2563-2565 ครั้งที่ 1/2563 หลังจากที่นายทะเบียนสมาคมจังหวัดขอนแก่น ได้รับการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคม ตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว ตามทะเบียนเลขที่ 6/2563 ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2563 จำนวน 21 คน ดังนี้ 1.นายเจริญ เพ็งมูล นายกสมาคม 2.นายชุมพร พารา อุปนายกสมาคมฝ่ายสื่อออนไลน์และภาพลักษณ์องค์กร 3.นายสุพล บุญชื่นชม อุปนายกสมาคมฝ่ายหนังสือพิมพ์ 4.นายสุวิทย์ อิ่มใจ อุปนายกสมาคมฝ่ายโทรทัศน์ 5.นายจิรวัฒน์ บุญกว้าง อุปนายกสมาคมฝ่ายวิทยุ 6.ดร.ไพฑูรย์ พรหมเทศ เลขาธิการ 7.นางสาวเปรมยุดา กาญจนรัชต์ รองเลขาธิการ 8.นางสาวละไม วิริวัฒน์ เหรัญญิก 9.นางวิไลวรรณ พรบัณฑิต ผู้ช่วยเหรัญญิก 10.นายสุรชัย หาญชิน นายทะเบียน 11.นางสาวลักขณา เลื่อมใจหาญ ผู้ช่วยนายทะเบียน 12.นางปริญญ์ กองจันทึก ปฏิคม 13.นางศศิปวีร์ วังศรีคุณ ผู้ช่วยปฏิคม 14.นายสุรสิทธิ์ ไชยวิเชียร ประชาสัมพันธ์ 15.นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 16.ดร.อัจฉริยะ วงษ์คำซาว กรรมการ 17.นายชยุต อนุสุริยา กรรมการ 18.นายเสริมศักดิ์ ศรีษะพล กรรมการ 19.นายพงษ์พิชญ์ อ่อนละมัย กรรมการ 20.นายธนกฤษ อธิรชานนท์ และ 21.นายพงษ์พจน์ บุญมีวิเศษ กรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นชุดใหม่นี้ เป็นการทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมเพื่อส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อด้านอื่นๆ ผดุงและรักษามาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก รวมทั้งเป็นตัวแทนแลกเปลี่ยนกลุ่มวิชาชีพสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อการประสานประโยชน์การประกอบวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความสามัคคี กีฬา และบันเทิง พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีสวัสดิการ การสงเคราะห์ การศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกและการสาธารณประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งการสร้างเป็นเครือข่ายการสื่อสารแบบบูรณาการเพื่อร่วมกันพัฒนา ทั้งด้านการสื่อสาร ภาพลักษณ์ ของจังหวัดขอนแก่น ให้ก้าวและมั่นคงสืบไป.
ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ จ.ขอนแก่น