มุกดาหาร(ชมคลิป)ชาวบ้านขอบคุณพ่อเมืองไม่ทิ้งประชาชนให้มีน้ำกินน้ำใช้

ชาวบ้านขอบคุณผู้ว่า ฯ ที่ช่วยชาวบ้านคำเบิ่มบ่าม อำเภอคำชะอี ให้มีน้ำกินน้ำใช้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคตามข้อร้องเรียน ทำให้ชาวบ้านมีน้ำใช้อย่างรวดเร็ว
เมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2563 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของชาวบ้านคำเบิ่มบ่าม – โนนสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อ.คำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ที่ได้เดินทางมายื่นหนังสือเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม เรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่ในภูเขาสูง
ซึ่งในอดีตยังแหล่งน้ำตามธรรมชาติใช้ในการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ ต่อมาเมื่อตันปี 2563 มีนายทุนมาตั้งโรงานผลิตน้ำดื่มในพื้นที่วัด ทำให้ประขาชนสงสัยว่า โรงงาน ตั้งโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เนื่องจากมีการบริหารจัดการในเชิงพาณิชย์ ขาดความเป็นธรรมและไม่ทั่วถึง ตลอดจนในพื้นที่มีปัญหายาเสพติด การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ เป็นต้น
จากการให้ศูนย์ดำรงธรรมลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ วัดป่าภูแฝกธรรมรังษี บ้านคำเบิ่มบ่าม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พบว่าวัดป่าภูแฝกธรรมรังษี ได้ติดตั้งถังรองรับน้ำจากภูเขา จำนวน 2 ถัง โดยเป็นถังคอนกรีต 1 ถัง ความจุประมาณ 10,000 ลิตร และวางระบบท่อส่งมาให้ชาวบ้านได้ใช้ ในหมู่บ้านและถังแสตนเลส จำนวน 1 ถัง ความจุประมาณ 5,000 ลิตร และวางระบบท่อไปยังวัด ที่ผ่านมาปริมาณน้ำก็เพียงพอตลอด แต่จะมีปัญหาบ้างในฤดูแล้งแต่ก็ไม่ถึงกับเดือดร้อน และในฤดูฝนปริมาณจะมากจนลันถังทางวัดจึงได้ตั้งโรงงานผลิตน้ำบรรจุขวดขึ้นภายในวัด และมีไว้เพื่อใช้ในกิจการของวัด รวมทั้งแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมาขอน้ำ โดยใช้เงินที่ได้รับการบริจาคชาวบ้านได้มีการตั้งคณะกรมการบริหารจัดการน้ำ และมีการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้น้ำ โดยเก็บค่าใช้น้ำเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและซ่อมแซมกรณีมีการชำรุดเสียหาย ปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารจัดการยังไม่ดีพอ มีท่อชำรุดเสียหายในบางจุด ทำให้รั่วไหล จึงมอบทางวัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ชาวบ้านใช้น้ำเช่นเดิม
ส่วนด้านภัยแล้ง ปัจจุบัน อบต. บ้านค้อ ได้รับงบประมาณแก้ไชปัญหาภัยแล้ง มาดำเนินการก่อสร้างหอถังสูงในพื้นที่ บ้านคำเบิ่มบ่าม โดยทำการสูบน้ำจากห้วยตาเปอะ ซึ่งจะทำให้ บ้านคำเบิ่มบ่าม มีน้ำใช้อย่างเพียงพอทั้งปี ส่วนปัญหาเรื่องอื่นๆ นายอำเภอคำชะอี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน ในเรื่องการตั้งสำนักสงฆ์ในพื้นที่อุทยานฯ การผลิตน้ำดื่มที่ยังไม่ได้ขออนุญาต ซึ่งอำเภอคำชะอีได้มอบหมายส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำของหมู่บ้านร่วมกับทางวัด รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด และอาชญากรรมอื่นๆ ในพื้นที่หมู่บ้านต่อไป
ทั้งนี้ การการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วนครั้งนี้ ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีน้ำในการอุปโภคบริโภค และขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในการดำเนินการแก้ไขให้ชาวบ้านอย่างรวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นต่อไป

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร