ศรีสะเกษ – ชื่นชม “อำเภอศิลาลาด” สุดเจ๋ง ได้รับคัดเลือกเป็น “อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปี 65

 


ว่าที่นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า อ.ศิลาลาด ได้เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็น “จังหวัดคุณธรรม ต้นแบบ” ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ โดยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ อ.ศิลาลาด ได้รับคัดเลือกเป็น “อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น” ประจำปี 2565 อีกด้วย


ทั้งนี้สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2565) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 โดยกำหนดให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวคิดให้ “คุณธรรมนำการพัฒนา” พร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง สงบสุขร่วมเย็น มีจิตสำนึก ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และน่าอยู่ ภายใต้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อีกด้วย.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา   ศรัสะเกษ // รายงาน