ขอนแก่น (ชมคลิป) พบเอกชน บุกรุก “ลำห้วยหลัว” กว่า 20 กม. ป.ป.ช. ร่วมกับ ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต

 

นายกุล ภาคเดียว ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กลุ่มงานป้องกันการทุจริต นำโดย นายประสิทธิ์ ปาปะกัง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ พร้อมด้วยนายปริญญา ฤทธิ์ตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมมือกับชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายสุวิทย์ อินนามมา ประธานชมรมและนายไพฑูรย์ พรหมเทศ กรรมการบริหารชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง การบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์

เนื่องจากมีการคำร้องตามกิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าสังเกตการณ์ในการป้องกันการทุจริต การจับตามอง แจ้งเบาะแสสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมการในป้องกันการทุจริต กรณีมีเอกชน/ประชาชนบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ “ลำห้วยหลัว” ซึ่งลำห้วยต้นน้ำธรรมชาติเกิดขึ้นจากภูเขาภูเม็ง จะไหลลงสู่ด้านล่างลงลำน้ำเซิน ก่อนที่จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ต่อไป โดยลำห้วยหลัวเดิมมีความกว้างประมาณ 20-30 เมตร ยาวประมาณ 20 กิโลเมตรกว่า พบว่า มีการบุกรุกลำห้วยหลัวเป็นจำนวนมากตลอดระยะทางยาวประมาณ 20 กิโลเมตรกว่า บางช่วงลำห้วยแคบมาก และบางช่วงมีการถมดินกลบลำห้วย มีการสร้างถนนและสิ่งปลูกสร้างไม่เหลือเป็นลำห้วยให้เห็นเลย สร้างปัญหาความเดือดร้อนกับประชาชนส่วนใหญ่ที่ขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร ที่ต้องอาศัยน้ำจากลำห้วยหลัวในการเพาะปลูก

นายเริ่ม แคนหมั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) บ้านเม็ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.บ้านเม็ง และ จ่าเอกกัมพล สนธิสัมพันธ์ ปลัด อบต.บ้านเม็ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกที่ดินสาธารณะประโยชน์ลำห้วยหลัว ร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.ขอนแก่น และร่วมตรวจสอบพื้นที่ลำห้วยหลัว พบว่า มีการบุกรุกลำห้วยหลัวเป็นจำนวนมาก ซึ่งทาง อบต.บ้านเม็ง จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองเรือ รวมทั้งจะเชิญภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่มาร่วมประชุมเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป

นายปริญญา ฤทธิ์ตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการพัฒนาการเรียนรู้และการขยายเครือข่ายภาคประชาชน ในการป้องกันและป้องปรามการทุจริตของภาคประชาชน ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทำงานอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นปัญหาที่สำคัญที่อาจส่อว่าจะมีการทุจริต และในครั้งนี้เป็นการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ที่สำคัญของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดขอนแก่น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาให้ลำห้วยหลัวที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้เหลือและคงอยู่สำหรับคนรุ่นลูกหลานต่อไปได้.