โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “ลานคนเดิน PLEARN วันสุข”

เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 1 กรกฎาคม ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพิธีเปิดกิจกรรม “ลานคนเดิน PLEARN วันสุข” ประจำปีการศึกษา 2565 โดย นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี ในนามคณะครู นักเรียน และ 6 ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 นักเรียน ไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเป็นระยะเวลา 2ปี ซึ่งเมื่อเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 ทำให้นักเรียนยังไม่สามารถปรับตัวได้ดีกับการเรียนการสอนแบบออนไซด์ บางคนยังรู้สึกเครียดกับการบ้านและกิจกรรมของรายวิชาที่กำนดไว้ในหลักสูตร ประกอบกับนักเรียนเป็นวัยรุ่นที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการเป็นอย่างสูงที่จะทำกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ตัวเองสนใจและถนัดโรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม ”ลานคนเดินเพลินวันสุข”ขึ้นทุกวันศุกร์ของสิ้นเดือนตลอดปีการศึกษา 2565 โดยผ่านรูปแบบ “PLEARN” ซึ่งประกอบไปด้วย P= Planning:ร้านจับคู่แลกเปลี่ยนสินค้า L= Learning:ร้านแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งในและนอกตำราเรียน E= I Enjoyment: ร้านส่งความสุขดนตรีกวีศิลป์ A= Ability:ร้านอวดดี แสดงความสามารถ R:= Relation:ร่างสร้างความสัมพันธ์ร้านเครือข่ายทางการศึกษา N= Nature: ร้านสัมผัสธรรมชาติสวนสวยคลองใส
นอกจากนี้ยังมีการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนมารีย์นิรมล ดนตรีจากเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ การประกวดโคเวอร์แดนซ์และประกวดชุดคอสเพลย์ การแสดงแกลลอลีอาร์ต รวมถึงการออกร้านของนักเรียนและครูจากทุกกลุ่มสาระ
นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนกลับเข้าสู่โรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้ได้แสดงศักยภาพของตนเอง ไม่ใช่เฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียว แต่เป็นด้านวิชาชีวิต ผ่านการแสดงทักษะความสามารถ และการร่วมกิจกรรมของผู้เรียนภายในงาน การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม ที่ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน

ภาพ/ข่าว:(วิชิต)วัชรพล มีสวัสดิ์ อุบลราชธานี