ศรีสะเกษ – “ผู้ว่าฯอ่างทอง” นำผู้ใจบุญมอบเงินกฐิน-ผ้าป่า 2 ล้านบาท หนุนพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อำเภอปรางค์กู่ แหล่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่พิพิธภัณฑ์ชาวกูยศูนย์วัฒนธรรมเกาะกลางน้ำสระกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.อ่างทอง (อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ) พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกันเปิดป้ายพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อำเภอปรางค์กู่ โดยมี นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นายพสิษฐ์ เจนพิทักษ์คุณ นายก อบต.กู่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารท้องที่/ท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธี
นายวิทยา กล่าวว่า สืบเนื่องจากแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 กับวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลและแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ได้อนุมัติให้อำเภอปรางค์กู่ ดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมีการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ คสล. 2 ชั้น และอาคารรองรับนักท่องเที่ยว อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ งบประมาณ 5,180,000 บาท ซึ่งอำเภอปรางค์กู่ ได้แจ้งขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างของรัฐ และขอรับโอนทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ อบต.กู่ สามารถตั้งงบประมาณบำรุงรักษาทรัพย์สินดังกล่าว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดความคุ้มค่าในทรัพย์สินทางราชการ


ซึ่ง อบต.กู่ ได้ยื่นความประสงค์ขอใช้ทรัพย์สินต่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ซึ่งกรมธนารักษ์ ได้พิจารณาอนุญาตให้ อบต.กู่ ใช้อาคารราชพัสดุหลังลำดับที่ ศก.1955 ได้ตามประสงค์ เมื่อสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ได้อนุญาตให้ อบต.กู่ ใช้อาคารพิพิธภัณฑ์ชาวกูย อาคารราชพัสดุหลังลำดับที่ 2 ก.1955 ได้ตามประสงค์
แต่ด้วยภารกิจในการบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ของ อบต.กู่ มีงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
ด้าน นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.อ่างทอง (อดีต ผวจ.ศรีสะเกษ) กล่าวว่า ตนพร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับคณะกัลยาณมิตรผู้ใจบุญ ตลอดจน พระครูวินิฐศีลขันธ์ เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ ได้ร่วมกันระดมงบประมาณจากการทอดกฐินและผ้าป่าวัดแม่วงก์ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2,000,000 บาท มามอบให้กับชาวอำเภอปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เพื่อสมทบทุนใช้ในการปรับปรุงตกแต่งพิพิธภัณฑ์ชาวกูย เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงสิ่งต่างๆที่ทางด้านประวัติตาสตร์ศิลปะ วัฒนธรรมและความรู้อื่นๆ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและให้ความเพลิดเพลินแก่ประชาชน


อีกทั้งยังมีจุดประสงค์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องราววิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวกูย ให้เชื่อมโยงประวัติศาสตร์กับปราสาทปรางค์กู่ ส่งเสริมประชาชนมีรายได้เสริมอย่างทั่วถึง เป็นที่สงวนรักษาวัตถุทางวัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวกูย เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของในท้องถิ่น เครื่องมือเครื่องใช้ ศิลปหัตถกรรมอันเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ให้เป็นประโยชน์ด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี และเป็นแหล่งการเรียนรู้และการจัดแสดงนิทรรศการชาวกูย มีเอกลักษณ์ของตนเองที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกษ และสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม การนำเสนอและจัดแสดงภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวกูย สะสมอนุรักษ์สมบัติทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและชุมชนให้คงอยู่สืบไป.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน