ขอนแก่น-โรงเรียนสุรัสวดีจัดไหว้ครูแบบ New Normal เปลี่ยนดอกไม้เป็นเจลล้างมือแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย

นายปรีชา พันธ์นิกุล ผู้รับใบอนุญาต นางนงค์นุช พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการ นายชัชชัย พันธ์นิกุล ผู้จัดการโรงเรียนสุรัสวดี จังหวัดขอนแก่น โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเผยว่าสืบเนื่องจากในยุคที่เกิดการระบาดของโรคCOVID-19 และในพิธีไหว้ครูนี้ทางโรงเรียนสุรัสวดีเราก็ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นภายใต้โครงการรูปแบบใหม่ จึงเกิดพิธีไหว้ครูแบบ New Normal ขึ้น โดยเปลี่ยนจากกรวยดอกไม้ที่นำมาไหว้ครูเป็นเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือหน้ากากอนามัย และเปลี่ยนจากการไหว้ครูรวมกันเยอะๆเป็นไหว้ครูประจำชั้น โดยมีการให้นักเรียนได้เขียนหรือพูดความในใจถึงครูประจำชั้นเพื่อสร้างความกล้าแสดงออกและความมั่นใจให้กับนักเรียน

โดยมีวัตุประสงค์คือ 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณ อาจารย์ และได้รู้และเข้าใจพิธีการไหว้ครู 2.เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนได้รู้จักการบริจาค หรือแบ่งปั่นสิ่งของจำเป็นให้กับผู้อื่นที่ขาดแคลน เช่นสถานพินิจ โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนาม โรงเรียนที่ขาดแคลน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เป็นต้น 3.เพื่อให้พื้นที่ที่ขาดแคลนและมีความจำเป็นได้มีหน้ากากอนามัย หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือใช้ 4.เพื่อฝึกให้เด็กๆได้รู้จักการรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยการดูแลตัวเองด้วยการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมืออยู่เสมอในช่วงที่โควิดระบาดนี้

สถานที่ที่ทางโรงเรียนได้นำไปบริจาคคือ -โรงพยาบาลศรีนครินทร์ – สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ. ขอนแก่น – ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน เขต4 – โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น (ส่งทางไปรษณีย์)