เลย(ชมคลิป)องคมนตรี ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย


วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
โดยเมื่อเดินทางถึง พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครูของ และกรรมการสถานปรึกษา สอบถามถึงการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งด้านการศึกษา ทุนการศึกษา ความเป็นอยู่ของนักเรียน ครูอาจารย์ และด้านอาคารสถานที่ หลังเสร็จการประชุม องค์มนตรี ได้เดินชมนิทรรศการ ผลงานของนักเรียน อาทิ การทำเครื่องเงิน การทอผ้าพันคอ กระเป๋าผ้า การแกะลวดลายกระจก ผลงานศิลปะของเด็กพิเศษ การปลูกเห็ด และตรวจเยี่ยมห้องสมุดของโรงเรียน พร้อมชมผลงานการตัดต่อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมทั้งผลงานด้านวิชาการ โดยเฉพาะการศึกษาด้านพฤกษศาสตร์
จากนั้นองคมนตรี ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย และมอบกระเป๋านักเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้กับนักเรียนอีกด้วย สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย ได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน นักเรียนจำนวน 70 คน ครูจำนวน 8 อัตรา และลูกจ้างประจำจำนวน 5 อัตรา มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการสงเคราะห์ เด็กและเยาวชน ที่มีภูมิลำเนาอยู่บนพื้นที่สูง ประกอบอาชีพไร่เลื่อนลอยให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลยจัดตั้งเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งที่ 52 ของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดเลย เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาอยู่ประจำ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีคณะครูและบุคลากรทั้งหมด 71 คนนักเรียน 640 คน

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /