ขอนแก่น (ชมคลิป) รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบรถเข็นเพื่อผู้พิการจากกองทุนสุขภาพ Burma Children Medical Fund

รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น รับมอบรถเข็นเพื่อผู้พิการจากกองทุนสุขภาพ Burma Children Medical Fund สู่การขยายผล ลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

เมื่อเร็วๆ นี้ แพทย์หญิงนภาพร สิงห์ขรเขียว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ นางกาญจนา ธอร์นตัน (Mrs.Kanchana Thornton) ผู้อำนวยการกองทุนสุขภาพ Burma Children Medical Fund (BCMF) ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้การช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชนชายขอบและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และประชาชนในประเทศพม่ามาอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่กลุ่ม Burma Children Medical Fund นำโดย นางกาญจนา ธอร์นตัน , Aung Tin Tun และ Thu Zar Khaing ขอเข้าฝึกอบรมการสร้างมือเทียม 3 มิติเพื่อผู้พิการ จากกลุ่มก่อการดี Thai Reach โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานที่จะไปดำเนินการลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส จะนำไปขยายผลในวงกว้าง เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมี แพทย์หญิงปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ และ Mr.James Francis Quilty III Co founder 3D designer Teacher of Thai Reach เป็นผู้ประสาน ดูแลอำนวยความสะดวกและเป็นวิทยากรในฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานี้

ในโอกาสนี้ นายชัช เมืองโคตร สาธารณสุขอำเภอบ้านแฮด ในนามเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และกลุ่ม “Thai Reach ไทยฤทธิ์ พิชิตความพิการ” ซึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการระดับดีเด่น จากสำนักงาน ก.พ.ร.เมื่อปี 2563 เป็นผู้แทนในการมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 7,500 ชิ้น หน้ากากผ้าสำหรับเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 300 ชิ้น และสายคล้องหน้ากาก จำนวน 268 ชิ้น เพื่อสนับสนุนกองทุนสุขภาพ Burma Children Medical Fund ในการดูแลสุขภาพประชาชนตามจุดประสงค์ และกองทุนสุขภาพ Burma Children Medical Fund ได้บริจาค รถ 3 ล้อชนิดบังคับมือ ให้กับโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น เพื่อไว้ใช้ประโยชน์กับผู้พิการต่อไปด้วย.

ไพฑูรย์ พรหมเทศ ทีมข่าวจังหวัดขอนแก่น รายงาน