(ชมคลิป)หนองบัวลำภู คิ๊กอ๊อฟ เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู

พัฒนาชุมชนฯหนองบัวลำภู คิ๊กอ๊อฟ เดินหน้าพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู มุ่งเป้าพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนในจังหวัด กว่า 200 ผลิตภัณฑ์ รุ่นที่ 1 สู่ระดับอินเตอร์

เมื่อวันที่ 6 ตค.64 ที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู นายเวียงชัย แก้วพินิจ รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ให้เกียรติเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู ผ่านกระบวนการคิดและพัฒนารูปแบบใหม่ๆโดยมีนายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู นายสุทธิรักษ์ ศรีสุเลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู

รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู รุ่นที่ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู นำผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดหนองบัวลำภู กว่า 100 คนทำความเข้าใจในทิศทางการพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน ของจังหวัดหนองบัวลำภู ในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กิจกรรม วิถี วิธี หนองบัวลำภู มุ่งเป้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากชุมชนสู่ระดับประเทศ ผ่านกระบวนการคิดและพัฒนารูปแบบใหม่ๆ

นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธี หนองบัวลำภู กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ทุกกลุ่มในจังหวัดหนองบัวลำภู ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้มีมูลค่าเพิ่ม และมีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดได้ รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มลูกค้า กว่า 200 ผลิตภัณฑ์ สู่ระดับอินเตอร์

ผู้เข้าร่วมโครงการจะเป็นกลุ่มผู้ประกอบการในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์และศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ออกแบบและจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของแต่ละราย ไปจนถึงการติดตามสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการตลาดออนไลน์และกิจกรรมทดสอบการตลาด จนสามารถพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัด จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมาย ยุทธศาตร์การพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภู สู่หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว
ที่ผ่านมาจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) มาอย่างต่อเนื่อง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องของคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ที่ยังขาดความโดดเด่น และยังไม่ตรงกับความต้องการของตลาดมากนัก ดังนั้นการพัฒนาและส่งเสริมในวันนี้จะเป็นการพัฒนา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ จังหวัดหนองบัวภูนำไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง และชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ผู้ที่สนใจในรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Page สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู