(ชมคลิป) จังหวัดเลยตรวจประเมินคุณภาพการบริการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาอำเภอหนองหิน

 


เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิ.ย.65 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ ประธานกรรมการ การตรวจเยี่ยมและคณะจากกระทรวงสาธารณสุข เข้าตรวจเยี่ยม ประเมินคุณภาพการบริการ มีนายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นพ.ชาญชัย บุญอยู่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองหิน คณะแพทย์ พยาบาล อสม. ร่วมให้การต้อนรับ มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อุปการะและสนับสนุน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชน
นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านน้ำใส ต.หนองหิน อ.หนองหิน จ.เลย รับผิดชอบ จำนวน 7 หมู่บ้าน 1,549 หลังคาเรือน ประชากร 5,385 คน มีโรงพยาบาลหนองหิน เป็นแม่ข่ายการจัดการสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นงานด้านการสร้างสุขภาพ การให้บริการเชิงรุกในชุมชน ในปี พ.ศ. 2552 สถานีอนามัยทุกแห่งได้รับการยกระดับเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีหนองหิน ได้มีการพัฒนาระบบการรักษา โดยใช้ระบบสื่อสารทางไกล เป็นแม่ข่ายในการในการให้คำปรึกษากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเครือข่าย เน้นกิจกรรมการเยี่ยมบ้านโดยทีมหมอครอบครัว ทำให้การบริการ


ด้านสาธารณสุขทั้งเชิงรุกและเชิงรับในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประชาชน ได้รับบริการอย่างทั่วถึง โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่างๆ ร่วมเป็นทีมงานในด้านการดูแล สุขภาพของประชาชน อำเภอหนองหิน และอำเภอใกล้เคียง


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย