อุดรธานี – ศาลอุทธรณ์ภาค 4 รับคดีใบเหลือง นายก อบจ.อุดรฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ขอนแก่น รับพิจารณาคดีใบเหลือง “วิเชียร ขาวขำ” นายก อบจ.อุดรธานี ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ รอคำพิพากษาภายใน 180 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.อุดรธานี มาเมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 17 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้รับหนังสือจากศาลอุทธรณ์ภาค 4 จ.ขอนแก่น ที่ ศย 204/819 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เรื่องแจ้งคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง , 2. สำเนาคำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 คดีเลือกตั้งหมายเลขดำเลขที่ ลต อบจ.4/2565 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 สั่งให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี ใหม่แทนนายวิเชียร ขาวขำ ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง วรรคสี่ ซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 ได้มีคำสั่งให้รับคำร้องดังกล่าว ไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ลงนามโดย นายไกรยง ติวราภรณ์ศานต์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์ภาค 4 ปฏิบัติราชการแทนประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 นายประเทือง เพชรโรจน์ ปลัดองค์การบริหารส่วน จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือจากศาลอุทธรณ์ภาค 4 ในวันนี้ และจะทำบันทึกรายงานถึงนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี รับทราบ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 มีคำสั่งรับคำร้องของ กกต.ไว้ นายวิเชียร ขาวขำ จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.อุดรธานี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะคำร้องจะมีการพิจารณาถึงที่สุด โดยให้ปลัด อบจ.อุดรธานี มารักษาการนายก อบจ.อุดรธานี โดยตำแหน่ง


ว่าที่ ร.ต.สัมพันธ์ แสงคำเลิศ ผอ.กกต.อุดรธานี ตอบข้อซักถามว่า เป็นเรื่องที่สำนักกฎหมายและคดี สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้ที่ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ภาค 4 ตามมติของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อศาลรับพิจารณาคำร้องไว้แล้ว จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ รองนายกฯ-เลขาฯ-ที่ปรึกษาฯ ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เช่นกัน ไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา ซึ่งศาลอุทธรณ์จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 180 วัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกได้ยื่นคำร้องต่อศาลภาค 4 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.อุดรธานี เขต 2 อ.กุมภวาปี ใหม่แทนนายณัฐภณ ทาปุ๋ย ส.อบจ. เขต 2 อ.กุมภวาปี และสั่งให้มีการเลือกตั้ง นายก อบจ.อุดรธานี ใหม่แทนนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี ตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 108 วรรคสอง รวมทั้งให้ดำเนินคดีอาญากับ นางจุฬาภรณ์ วิบูลย์กุล ตาม พรบ.เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2562 มาตรา 65(1) ประกอบมาตรา 162 หรือที่เรียกกันว่า “ใบเหลือง” จากการเลือกตั้งเมื่อ 20 ธันวาคม 2563 โดยมีมติไปเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564