เลย – ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนด่านซ้าย ยื่นหนังสือข้อเรียกร้อง อพท.5 ทบทวนและเปิดเผยข้อมูลโครงการ Creative Space อำเภอด่านซ้าย

 


ที่ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนด่านซ้าย เข้าพบนายนที พรมภักดี นายอำเภอด่านซ้าย เรียกร้องให้ทบทวนและเปิดเผยข้อมูลไนการพัฒนาโครงการ Creative Space ประจำอำเภอด่านซ้าย โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) หน่วย 5 เสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเลย พ.ศ.2563 – 2570จัดทำโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ โครงการพัฒนา Coworking Space สำหรับนักท่องเที่ยว และโครงการด่านซ้าย Creative Space มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ตัวแทนของชุมชนในพื้นที่หรือผู้ประกอบการในพื้นที่ มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด งบประมาณ 3,500,000 (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)


นายพิสิทธิ์ ทับทอง ผู้ก่อตั้งหอศิลป์เบิก กะ บาน และพูเพียงพอ ดา อาเต้ รีสอร์ท และประธานเครือข่ายวัฒนธรรมศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย กล่าวว่า ทาง อทพ.5 ได้เชิญภาคประชาสังคมในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย อันประกอบด้วย 1. ชมรมผู้ประกอบการด่านซ้าย 2. เครือข่ายศิลป์สร้างสรรค์เมืองด่านซ้าย 3.เครือข่ายเยาวชนแมงกะเบี้ย และ 4.ประชาชนทั่วไป ในนาม “เครือข่ายด่านซ้ายเมืองสร้างสรรค์”เข้าร่วมให้ความคิดเห็นอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่อมาทางเครือข่ายฯ ได้รับทราบข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการมาว่า ทางโครงการฯได้มีข้อสรุปที่จะทำการก่อสร้าง Creative Space ของอำเภอด่านซ้าย ณ บริเวณใกล้กับกิ่งบุญรีสอร์ท โดยตัวเลือกดังกล่าว ไม่ได้มีปรากฏในรายชื่อสถานที่ ที่ผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นได้นำเสนอ ในเวทีที่สมาชิกเครือข่ายฯ ได้มีส่วนในการเข้าร่วม
ทางเครือข่ายฯ จึงมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งถึงการดำเนินการโครงการดังกล่าวว่าจะเป็นประโยชน์สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ของชาวด่านซ้ายอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงหรือไม่ เนื่องด้วยสถานที่ดังกล่าวมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้


1. สถานที่ดังกล่าวอยู่ห่างไกลจากตัวพื้นที่ชุมชนของอำเภอด่านซ้ายเป็นระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร กิจกรรมต่างๆ อาจะไม่ได้สร้างความสะดวกสบายให้ทั้งชาวเมืองด่านซ้าย นักท่องเที่ยว ผู้ลงทุน และนักสร้างสรรค์ที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่
2. อำเภอด่านซ้ายไม่มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะที่ให้บริการอย่างเป็นระบบ เมื่อผนวกรวมกับเหตุผลข้อที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้การเข้าถึงพื้นที่ Creative Space ดังกล่าวยิ่งเต็มไปด้วยอุปสรรคและข้อจำกัด
เนื่องด้วยข้อกังวลดังกล่าว เครือข่ายฯ จึงมีข้อเรียกร้อง อพท. หน่วย 5 ดังต่อไปนี้
1. ทางเครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้ อพท. หน่วย 5 เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาโครงการและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชนทั้งหมดต่อเครือข่ายฯ และให้ภาคประชาสังคมของอำเภอด่านซ้ายมีส่วนร่วมในออกแบบข้อกำหนดต่างๆ ในการพัฒนาโครงการอย่างแท้จริง เพื่อความยั่งยืน


2. ทางเครือข่ายฯ ขอโอกาสให้อพท. หน่วย 5 พิจารณาข้อเสนอของทางเครือข่ายฯ ที่พัฒนาพื้นที่บ้านเลขที่ 1 หมู่ 1 ของอำเภอด่านซ้าย ให้เป็นสถานที่พัฒนา Creative Space และร่วมศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการร่วมกันกับทางเครือข่ายฯ เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งในเรื่องที่ตั้ง เรื่องราวมความเป็นมาของพื้นที่ และคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตใจของชาวเมืองด่านซ้าย
ทั้งนี้ทางเครือข่ายฯ ขอนำเรียนข้อเรียกร้องนี้ ผ่านนายอำเภอด่านซ้าย เพื่อเป็นตัวแทนชาวเมืองด่านซ้ายในการหาทางออกในการพัฒนาร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ต่อชาวอำเภอด่านซ้ายอย่างแท้จริงและยั่งยืน ต่อไป


ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย /