หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ปลัดฯมท.เปิดวิชชาลัยผ้าทอ หนองบัวลำภู สู่การเป็น “เมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง” (Nongbualamphu’s the city of Local fashion)

 


วันนี้(17 มีค.65) ณ ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เปิดวิชชาลัยผ้าทอ หนองบัวล าภู (ศูนย์การเรียนรู้และออกแบบขวัญตา) สู่การเป็น “เมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง” (Nongbualamphu’s the city of Local fashion) โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู รอง ผวจ.หนองบัวลำภู ปลัดจังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าราชการในทุกสังกัด นายอำเภอทุกอำเภอและ นางสุมาลย์ เต๋จ๊ะ ผู้ก่อตั้งวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมชมการเดินแบบแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง” (Nongbualamphu’s the city of Local fashion)สู่สากลให้ชื่นชม


นายเสฏฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าประชาชนส่วนใหญ่ของจังหวัดหนองบัวลำภู ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และยางพารา ตามลำดับ มีอาชีพเสริมคือการทอผ้า ทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีกลุ่มทอผ้ารวม 515 กลุ่ม สมาชิกกว่า 12,875 คน ผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงและเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด คือ “ผ้าขิดสลับหมี่” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้าง รายได้ให้จังหวัด เฉลี่ยประมาณ 586 ล้านบาทต่อปี


โดยในปี 2563 กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 14,372,500 บาท ขับเคลื่อนงาน ตามโครงการ 3 กิจกรรมหลัก คือ พัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพัฒนาศักยภาพวิชชาลัยผ้าทอเมืองลุ่มภู เพื่อขับเคลื่อนวิชชาลัยผ้าทอ เป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมือง เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทอผ้า ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จำนวน 2 แห่ง คือ กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านนาคำไฮ (เทวาผ้าไทย) และกลุ่มเย็บผ้าด้วยมือ(ขวัญตา)


ปัจจุบัน วิชชาลัยผ้าทอทั้ง 2 แห่ง ได้กลายเป็นแหล่งให้ปัญญา เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการทอผ้า โดยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจแล้วจำนวน 26 หลักสูตร มีผู้ผ่านการฝึกอบรมมากกว่า 550 คน ทั้งนี้ วิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู (ศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา) เป็นกลุ่มที่มีจุดเด่นในการประยุกต์ผ้าพื้นเมืองให้เข้ากับดีไซน์สมัยใหม่ ทำให้ผ้าพื้นเมืองกลายเป็นแฟชั่นร่วมสมัยได้อย่าง ลงตัว โดยจังหวัดหนองบัวลำภู และคุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ ประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้และออกแบบขวัญตา มีความมุ่งหวังและมีเป้าหมายที่จะพัฒนาส่งเสริม การออกแบบและแปรรูป ผ้าพื้นเมืองให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและเยาวชนในพื้นที่ ให้จังหวัดหนองบัวลำ มุ่งสู่การเป็น “เมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง”


นายสุทธิพงษ์ฯปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวชื่นชมในความตั้งใจของคุณสุมาลย์ฯสำเร็จในวันนี้เกิดการเรียนรู้จากคุณแม่ขวัญตาฯ ตั้งแต่เด็กจนโต เกิดการเรียนรู้และมุ่งมั่นที่จะออกแบบและถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ ศึกษาและดูงานจากหลากหลายหน่วยงาน สร้างชื่อเสียงให้กับคนจังหวัดหนองบัวลำภู และคนทั่วโลกได้ชื่นชมและติดตามผลงาน โดยมีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนจนเป็น“เมืองแฟชั่นผ้าทอพื้นเมือง” (Nongbualamphu’s the city of Local fashion) ของจังหวัดหนองบัวลำภู จากนั้นร่วมกันเปิดวิชชาลัยผ้าทอหนองบัวลำภู และเดินชมผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นที่เมืองทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ จนนำไปสู่การแปรรูปจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นนำ พร้อมจำหน่าย สู่ท้องตลาด นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพทอผ้าในจังหวัดหนองบัวลำภู


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู