พ่อเมืองศรีสะเกษ ผุดกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ใส่ใจผู้บริโภค” เพิ่มประสิทธิภาพ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ”

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่สวนโชคผดุงทรัพย์ (นายผดุง เจือจันทึก) 138 หมู่ 8 ต.พราน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ “ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ” ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรมูลค่าสูง เพื่อขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ใส่ใจผู้บริโภค” โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชัย ศรีโพธิ์งาม เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม


นายวัฒนา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดศรีสะเกษ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรนำพาพี่น้องประชาชนให้มีความอยู่ดี กินดี โดยบูรณาการทำงานทุกภาคส่วน กำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ผ่านวาระขับเคลื่อนจังหวัด ส่วนหนึ่งเป็นการต่อยอดการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับเศรษฐกิจฐานราก ดังคำว่า “อะไร อะไร ก็ดี ที่ศรีสะเกษ” ผ่านวาระด้านเศรษฐกิจ ซึ่ง 1 ในนั้น คือ วาระเกษตรบูรณาการ เป็นการสร้างความมั่นคงทางรายได้ให้กับเกษตรกรในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 4 ชนิด คือ ข้าว ทุเรียน หอมแดง และพริก


ซึ่ง “ทุเรียน” เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้จังหวัดศรีสะเกษจำนวนมาก มีอัตลักษณ์เฉพาะและอร่อยกว่าทุเรียนจากแหล่งอื่น เนื้อนุ่ม รสชาติดี ไม่แฉะติดมือ พูสวย กลิ่นไม่แรง โดยในปี 65 นี้ มีพื้นที่ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ จำนวน 14,828 ไร่ พื้นที่ให้ผลผลิต 5,596 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตประมาณ 8,200 ตัน ปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟส่วนใหญ่ คือ แรงงาน ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สภาพภูมิอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับจำนวนพื้นที่และปริมาณผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมาก เกษตรกรอาจจะไม่สามารถตรวจสอบ หรือดูแลการเจริญเติบโตของผลทุเรียนอย่างครบถ้วน อันจะส่งผลต่อคุณภาพและรสชาติทุเรียนที่อาจจะไม่สามารถระบุวันเก็บเกี่ยวได้


อย่างไรก็ตามปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี และเพื่อให้เกษตรกรสามารถผลิตทุเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ปี 65 จังหวัดศรีสะเกษ ได้สนับสนุนและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีผสมผสานกับองค์ความรู้ ภูมิปัญญาที่เกษตรกรสั่งสมมา ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากระบวนการผลิต สร้างความแตกต่างตลอดห่วงโซ่อุปทานให้แก่เกษตรกร รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรรูปผลผลิตที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และความต้องการของตลาดมากขึ้น เช่น การจัดทำระบบข้อมูล เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตให้ทันต่อสถานการณ์ การใช้โดรนพ่นเชื้อราไตรโคเดอร์มา การใช้รถแอร์บรัสพ่นหมอก การใช้รถตัดหญ้าเพื่อลดแรงงานประหยัดเวลา ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้เกิดความแม่นยำ มีปริมาณเพียงพอและคุณภาพที่ดี การส่งเสริมการตลาดออนไลน์เชิงรุก ที่สนองตอบต่อพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม ทันตามเทคโนโลยี และที่สำคัญจะทำให้เกษตรกรมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นด้วย


สำหรับการจัดกิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ใส่ใจผู้บริโภค” ในวันนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมรณรงค์ให้เกษตรกร ดูแลจัดการทุเรียนให้มีคุณภาพ โดยการตัดลูกส่วนเกิน แต่เหลือลูกไว้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ เป็นการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รับทราบและมั่นใจ ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ได้รับการดูแล เอาใจใส่ และเป็นทุเรียนเกรดพรีเมี่ยมอย่างแท้จริง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจเยี่ยม สร้างการรับรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการผลผลิตคุณภาพทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ร่วมกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ การมอบต้นพันธุ์ทุเรียนพันธุ์ใหม่ “ศรีสะเกษ 238” การมอบใบอนุญาตการใช้ตราสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ กิจกรรม “ตัดลูก ตัดใจ ใส่ใจผู้บริโภค” และการสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน