หนองบัวลำภู – จัดอบรมการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กลุ่มสตรีและผู้สูงวัย เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ


ที่ศูนย์เรียนรู้วิชชาลัยผ้าทอขวัญตาหนองบัวลำภู ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลำภู ตามแผนปฎิบัติราชการ จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้า เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าผ้าทอให้กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอมือพื้นเมืองและกลุ่มโอทอป ทุกอำเภอ ให้สามารถพัฒนาและต่อยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ ในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านการตัดเย็บเสื้อผ้า ให้กับกลุ่มสตรีและผู้สูงอายุ หลักสูตร การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ใช้เวลาในการฝึกอบรม จำนวน 7 วัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู และ ศูนย์เรียนรู้วิชชาลัยผ้าทอขวัญตาหนองบัวลำภู จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู