อบจ.หนองบัวลำภู ฝึกอบรมระยะสั้นยกระดับฝีมือการใช้งานโซล่าเซลล์ เพื่อให้มีชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดหนองบัวลำภูดีขึ้น


ณ โรงแรมกินรี รีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นโซล่าเซลล์” หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขาการออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์ รุ่นที่ 1 พร้อมด้วย นางศรัณยา สุวรรณพรหม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู นายมานิตย์ พลบูรณ์ ส.อบจ.นภ.เขต 6 อ.เมือง นายธนโชติ อินทร์อุ่นโชติ ส.อบจ.นภ.เขต8 อ.เมือง คณะผู้บริหาร และข้าราชการ สังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมในพิธีเปิด

ดร.วุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่าการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้เห็นชอบแนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น

ในขณะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ทำให้ประชาชนและเกษตรกรไม่สามารถหาน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ ส่งผลกระทบให้เกิดการละทิ้งถิ่นฐานของประชาชน เพื่อออกแสวงหาโอกาสที่ดีกว่ายังท้องถิ่นอื่น การนำน้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ด้วยวิธีสูบน้ำด้วยระบบโซล่าเซลล์ เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถช่วยแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำ และลดต้นทุนการผลิตให้กับประชาชนและเกษตรกรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ตระหนักดีถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นโซล่าเซลล์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจเรื่องระบบพลังงานทดแทนโซล่าเชลล์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการประดิษฐ์และประยุกต์ใช้ระบบโซล่าเซลล์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อบุคคลอื่นได้ และนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทั้งนี้ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 25 คน รวมผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 150 คน ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรจากทั้ง 6 อำเภอ ของจังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาชน เกษตรกร และช่างจังหวัดหนองบัวลำภูที่เข้าร่วมฝึกอบรม จะเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการการใช้พลังงานทดแทนโซล่าเซลล์ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ส่งต่อสู่ผู้อื่นได้ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดหนองบัวลำภูดีขึ้น
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู