(ชมคลิป)ผู้ว่าฯ เลย พาส่วนราชการติดตามตรวจ ป้องกันกักตุนและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า


วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 07.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยมี นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลย นายสุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย ปกครองจังหวัดเลย หน่วยงานที่เกี่ยวข้าง ร่วมลงพื้นที่ ตรวจติดตาม
นางเบญจวรรณ ตัญญู พาณิชย์จังหวัดเลยเปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสถานการณ์ราคาสินค้า เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ได้แก่ การจำหน่ายเนื้อหมู ตามโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน ครั้งที่ 3 โดยจัดให้มีการจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 150 บาท สำหรับจังหวัดเลยมีจุดจำหน่ายเนื้อหมูตามโครงการหมูพาณิชย์…ลดราคา! ช่วยประชาชน จำนวน 7 จุด ปริมาณการจำหน่ายหมูเนื้อแดง 50 กิโลกรัมต่อวันต่อจุด เริ่มดำเนินการจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 16 – 31 มกราคม 2565 ดังนี้ เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากกรณีราคาสุกร ปรับตัวสูงขึ้น
โดยมีสถานที่ดังนี้ ร้านเจ๊วิ บริเวณถนนจรัสศรี (ข้างศาลากลฬ?ทางจังหวัดเลย) และร้าน กฤตตาฟาร์ม บริเวณหน้าห้าง ส.ทวีภัณฑ์ อำเภอเมืองเลย ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองเลย (ตลาดเช้า) ติดตามตรวจสอบการเลี้ยงสุกร ณ สุกัญญาฟาร์ม ตำบลนาแขม ตรวจสอบสต็อกสุกรชำแหละ ณ ห้องเย็นเจริญรุ่งเรือง อำเภอเมืองเลย ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพและตอกสุกรชำแหละห้องเย็น ณ บริษัท สยามแมคโคร จำกัด สาขาเลย มีผลการตรวจสอบดังนี้ 1.ปัจจุบันจังหวัดเลย มีเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงสุกร จำนวน 1,211ฟาร์มและมีฟาร์มที่มีขนาดความจุมากกว่า 500 ตัวขึ้นไป จำนวน 68 ฟาร์ม ปริมาณ สุกร 70,624 ตัว ต่อรอบการเลี้ยง 5 เดือน โดยมีปริมาณสุกรลดลงจากปีก่อนหน้า ประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยหยุดเลี้ยงสุกร เพราะประสบปัญหาการระบาดของโรคในสุกรและฟาร์มเลี้ยงไม่ได้มาตรฐาน GAP 2.สินค้าอุปโภคบริโภคมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และราคาจำหน่ายยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยกเว้น ราคาผักสด มีการปรับขึ้นลงตามฤดูกาลและตามปริมาณสินค้าที่เข้าสู่ตลาด ทั้งนี้ โดยผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย ปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งไม่พบการกักตุนสินค้า หรือการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแต่อย่างใด 3.จากการตรวจสอบห้องเย็น พบว่า ไม่มีผู้ประกอบการห้องเย็นรายใดมีการเก็บ ปริมาณเนื้อสุกรชำแหละตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัม และอยู่ในข่ายที่จะต้องแจ้งปริมาณสถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้า ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 เรื่อง การแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร
ทั้งนี้กำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและ บริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการแจ้งปริมาณ ราคา สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกร เนื้อสุกร การปิดป้ายแสดงราคาการจำหน่ายปลีกสินค้าและบริการ การกักตุนสินค้า หรือการจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ถ้าหากมีการกระทำผิดและถูกดำเนินคดี ต้องระวางโทษสูงสุด คือ จำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ใดพบเห็นการกักตุนสินค้าหรือการจำหน่าย สินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรม สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย หมายเลข โทรศัพท์ 042-811-485 หรือสายด่วน กรมการค้าภายใน 1569

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์/ จ.เลย