ศรีสะเกษ-นอภ.ศิลาลาด ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบบ้านเกิ้ง กองทุนชีวิตเพื่อชุมชน


เมื่อเร็วๆนี้ ที่ศูนย์เรียนรู้กองทุนขยะเพื่อชีวิต บ้านเกิ้ง หมู่ที่ 6 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด เป็นประธานตรวจเยี่ยมกองทุนขยะเพื่อชีวิตบ้านเกิ้ง หมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบอำเภอศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ โดยมี นายมหินทร เทพิน เกษตรอำเภอศิลาลาด นายสมภพ ศรีภาค์ ท้องถิ่นอำเภอศิลาลาด นายบรรยา ชะบา ปลัด อบต.กุง นางพัชรี สีมาขันธ์ ผอ.กศน.อำเภอศิลาลาด และนายสมหมาย เศษบุญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.กุง นำสมาชิกกองทุนขยะเพื่อชีวิตบ้านเกิ้ง และชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับ
นายสมหมาย กล่าวว่า กองทุนขยะเพื่อชีวิตบ้านเกิ้ง ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบอำเภอศิลาลาด มีการจัดกิจกรรมกำจัดและแปรรูปขยะเป็นทรัพย์สินเข้าสู่กองทุนฯ และออมทรัพย์ โดยให้สมาชิกชาวบ้านทุกครัวเรือน คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง แยกเป็นขยะอันตราย ให้รวบรวมใส่ถุงแยกวางไว้ข้างถังขยะของ อบต. และทางอบต. จะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้รั่วซึมลงแหล่งน้ำหรือชั้นผิวดินเกิดปัญหาต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ขยะทั่วไป ให้รวบรวมใส่ถุงและทิ้งลงในถังขยะที่ทาง อบต. จัดเตรียมไว้ และจัดเก็บเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธีตามความเหมาะสม ส่วนขยะย่อยสลายได้ อาทิ เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร เศษวัชพืชใบไม้เป็นต้น ให้ทุกครัวเรือนที่มีพื้นที่ จัดทำที่กำจัดขยะเปียก ภายในครัวเรือน โดยการนำเศษผัก เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ใบไม้ ใบหญ้า นำไปหมัก ผสมกับกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ สารไล่แมลง เป็นต้น
และขยะรีไซเคิล ให้ทุกครัวเรือนแยกไว้เพื่อรวบรวมนำมาขายที่ อบต. ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน โดยเงินที่ขายได้จะนำเข้ากองทุนสะสมไว้เป็นทุนประกันชีวิตให้แก่สมาชิก เมื่อสมาชิกเสียชีวิตลง ครอบครัวหรือญาติจะได้รับเงินจากกองทุนฯ เป็นค่าทำศพ รายละ 8,000 บาท ส่งผลทำให้การบริหารจัดการขยะในหมู่บ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพชาวบ้านหรือสมาชิกทุกคนได้ประโยชน์จากโครงการ และยังเป็นการลดขยะในชุมชนได้เป็นอย่างดี
ด้าน นายกองตรีไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอศิลาลาด กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนขยะเพื่อชีวิตบ้านเกิ้ง หมู่ที่ 6 ต.กุง ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของจังหวัด โดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ กำหนดให้มีโครงการ 1 อำเภอ 1 บ่อขยะ เพื่อบำบัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ซึ่งของ อ.ศิลาลาด ได้คัดเลือกกองทุนขยะเพื่อชีวิตบ้านเกิ้ง เป็นหมู่บ้านปลอดขยะต้นแบบของอำเภอ ที่มีการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ โดยจะได้นำผลการดำเนินงานดังกล่าวไปขยายผลต่อให้ครบทุกหมู่บ้าน ในพื้นที่ทั้ง 4 ตำบล 44 หมู่บ้านในเขต อ.ศิลาลาด ต่อไป.

นายพิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา  ศรีสะเกษ // รายงาน