ศรีสะเกษ-เร่งจัดทอดสอบมาตรฐานฝีมือช่างแอร์-ช่างไฟฟ้า ออกใบรับรองการันตีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน


เมื่อเร็วๆนี้ นางทัศนี ขจัดมลทิน ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 15 คน และช่างเครื่องทำความเย็นและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 9 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ผ่านการทดสอบฯ จำนวน 20 คน ซึ่งการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เป็นภารกิจหลักสำคัญหนึ่งของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้การบริหารงานของ นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการให้บริการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตั้งแต่ ระดับ 1 ระดับ 2 และระดับ 3 ให้กับผู้รับเหมา ผู้ประกอบอาชีพอิสระทั่วไป ที่ต้องการได้รับการการันตีว่ามีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการประกอบอาชีพช่าง
รวมทั้งพนักงานในสถานประกอบกิจการ ประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะวัด ในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน การทำงานถูกต้องตามขั้นตอน มีการเลือกใช้วัสดุเครื่องมือถูกต้องตามลักษณะงาน การใช้วัสดุอย่างประหยัด ผลงานที่สำเร็จได้ตามมาตรฐาน และที่สำคัญ สามารถที่จะทำงานได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้การบริการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ นอกจากจะเป็นการการันตีฝีมือให้กับผู้ประกอบอาชีพ หรือพนักงานสถานประกอบกิจการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป และนักเรียนนักศึกษา ปีสุดท้าย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในตลาดแรงงานแล้ว ยังเป็นการเตรียมรองรับเข้าสู่กระบวนการประเมินรับรองความรู้ความสามารถต่อไป
จึงขอเชิญชวนพนักงานสถานประกอบกิจการ ผู้รับเหมาประกอบอาชีพอิสระทั่วไป ประชาชน และนักเรียนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ต้องการการันตีฝีมือ มีหนังสือรับรองการทดสอบฯ ประกอบการสมัครงาน ทำงาน สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ได้ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ เลขที่ 320 หมู่ 9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โทรศัพท์ 045 -615864 ต่อกลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ.

พิสิษฐ์ สิริวิริยะธนา ศรีสะเกษ // รายงาน