หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ติดอันดับ 2 ความซุกของนักดื่ม(อายุ 15-19 ปี)ของประเทศ

จังหวัดหนองบัวลำภู ติดอันดับ 2 ความซุกของนักดื่ม(อายุ 15-19 ปี)ของประเทศ ภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน จังหวัดขอนแก่น คืนข้อมูลจัด“เวทีขับเคลื่อนงานป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ลดปัจจัยเสี่ยง ขณะที่อำเภอโนนสัง เป็นเป้าหมายลดปัจจัยเสี่ยงนักดื่มโดยเยาวชน Youth Stopdrink Network (YSDN)” ประเด็นจะลดปัจจัยเสี่ยงด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลดลงได้อย่างไร

ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสมศักดิ์ แสนอินทร์ นายอำเภอโนนสัง มอบหมายให้นายเพทาย จรกระโทก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอโนนสัง เป็นประธานเปิดเวทีการเสวนา โดย นางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ นางวิริยา แก่นปัดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมจัดเวทีประชุมบูรณาการการขับเคลื่อนงานป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ลดปัจจัยเสี่ยงอำเภอโนนสัง โดยเยาวชน Youth Stopdrink Network (YSDN)

พร้อมคืนข้อมูลจากการสำรวจพฤติกรรมการดื่มของเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 พร้อมด้วย นายราชันย์ ท้าวพา สสอ.โนนสัง ผู้บริหารสถานศึกษา รอง ผกก.ป.สภ.โนนสัง ผู้แทนเทศบาลตำบลโนนสัง ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) ผู้แทนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครูและนักเรียน ตลอดจนแกนนำชุมชน นอกจากนั้นยังมีภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมในพื้นที่ร่วมเสวนา

นางวรลักษณ์ พูดเพราะ ผู้ประสานงานศูนย์เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน กล่าวถึงที่มาและกระบวนการคืนข้อมูลในการเสวนาในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันนักดื่มหน้าใหม่และลดปัจจัยเสี่ยง โดยภารกิจความรับผิดชอบภาคอีสานตอนบน มีอยู่ 2 อำเภอที่มีการลงพื้นที่สำรวจคือ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และจากการสำรวจของนักวิชาการจากศูนย์วิจัยปัญหาสุราพบว่า จังหวัดหนองบัวลําภู มีเยาวชนที่เป็นนักดื่มหน้าใหม่ ติดอันดับ 2 ของประเทศ รองจากจังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปีและจากผลการสำรวจยังพบนักดื่มหน้าใหม่ อายุ 7 ขวบและที่สำคัญการเริ่มครั้งแรกเริ่มจากพ่อแม่และคนในครอบครัว จากการลองชิมหลังจากที่ดื่มก็ติดใจก็จะดื่มต่อ บางคนก็ไม่ชอบเลยแต่ก็เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเข้าไปสัมผัสซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่ง จากข้อมูลของอำเภอโนนสัง ซึ่งมีอยู่ 10 ตำบล ฐานข้อมูลที่เราได้รับมาศูนย์ประสานงานเครือข่ายฯขอเป็นแค่คนนำทางที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมนี้รวมกันต่อไป

โดยที่อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นเป้าหมายของภาคอีสานตอนบน พื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะที่โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆมากมาย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดพฤติกรรมและเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนั้นก็ยังมีทีมบริหารระดับอำเภอที่ขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาอำเภอโนนสังให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยใช้ต้นทุนในพื้นที่ในอันที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหา

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของ อำเภอโนนสัง ปี 2564 จากฐานข้อมูลจากประซากรอายุ 15ปีขึ้นไปจำนวน 40,733 คน คัดกรองสุขภาพ 18,670 คน คิดเป็นร้อยละ 45.84 พบว่า ดื่มแอลกอฮอล์ 9,397คิดเป็นร้อยละ 37.34 แยกเป็น ดื่มเสี่ยงต่ำ 6,939 คน คิดเป็นร้อยละ 99.50 ดื่มเสี่ยงปานกลาง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 0.44 ดื่มเสี่ยงสูง 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 (แหล่งข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง)

ดังนั้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอโนนสัง จึงควรส่งเสริมให้ได้ทำกิจกรรมตามความสามารถหรือความสนใจโดยเน้นการใช้เวลาว่างให้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอันได้แก่ เหล้า บุหรี่ สารเสพติดทุกชิด และเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้เยาวชนในพื้นที่รู้จักโทษของสารเสพติด สร้างเยาวชนที่เข้มแข็งในพื้นที่ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอโนนสัง

จากที่มาและความสำคัญดังกล่าวทางโครงการจึงได้ทำแบบสอบถามเพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ ทัศนคติพฤติกรรมที่มีต่อการดื่มแอลกอฮอล์ และการใช้เวลาในการทำกิจกรรมของเยาวชน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ใน 9 ตำบล ของอำเภอโนนสัง จึงนำมาวิเคราะห์และสรุปผลเพื่อคืนข้อมูลให้ภาคีเครือข่ายในอำเภอร่วมดำเนินการเพื่อสร้างการรับรู้อันจะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวให้น้อยลงต่อไป


สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู