อบจ.อุบลราชธานี มอบเงินอุดหนุน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน รู้ทันสื่อออนไลน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)ความร่วมมือโครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด และโครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ระหว่าง นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี นายสมเจตน์ เต็งมงคล ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี พลตำรวจตรีสถาพร เอมโอษฐ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี และพันตำรวจเอกยุทธนา พฤกษารุ่งเรือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร วารินชำราบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนฯ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาท) โดยสนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี 2.โครงการอุดหนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาการระบาดของยาเสพติด 7,000,000.- (เจ็ดล้านบาท) โดยสนับสนุนให้ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี 3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็ก เยาวชน และประชาชน รู้ทันภัยสื่อออนไลน์ โดยสนับสนุนให้สถานีตำรวจภูธรวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1,000,000.- (หนึ่งล้านบาท) ทั้งนี้เพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ในกิจการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในจังหวัดอุบลราชธานี ช่วยลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด และสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมอันจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวสังคม เยาวชนและความมั่นคงของประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี