โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โดยนายกิติศักดิ์ กุมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมด้วย นายพรพิทักษ์ จันดี รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและบริหารงบประมาณ , นายประจักษ์ สีแสด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ , นายขุนอธิป ทองผาย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป , นายเชิดศักดิ์ สมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และคณะครูระดับชั้น ม.1 – ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครูในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ ได้จัดกิจกรรม 2 ช่วง โดยในคาบที่ 1-2 นักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้าร่วมพิธี / ในคาบที่ 3-4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย เข้าร่วมพิธี ที่อาคารโดมอนกประสงค์ ซึ่งปีนี้ถือเป็นปีพิเศษที่ได้จัดกิจกรรมอันดีงามและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสืบต่อกันมา ได้ครบทุกระดับชั้น ชมการแสดงจากนักเรียนความสามารถพิเศษของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่ นักเรียนนาฏศิลป์ ,นักเรียนดนตรีพื้นเมืองโปงลางในชื่อชุดการแสดง “น้อมวันทาบูชาครู” , นักเรียนดนตรีสากล ขับร้องเสียงประสานในเพลง พระคุณที่สาม , ครูในดวงใจ , แม่พิมพ์ของชาติ และนักเรียนความสามารถพิเศษทางด้านดนตรีไทย ที่บรรเลงอย่างไพเราะตลอดการจัดกิจกรรมในปีนี้ ทั้งนี้ นักเรียนกรรมการสภานักเรียนได้มีส่วนในการเป็นผู้นำนักเรียน เป็นตัวแทนพิธีกรกล่าวบูชาครู และ นักเรียนชุดตรวจวินัยได้นำธงเดินนำหน้า ขบวนตัวแทนนักเรียนถือพาน ในแต่ละระดับชั้นได้เดินแถวกันอย่างเป็นระเบียบ ซึ่งในปีนี้นักเรียนได้ร่วมกันตกแต่งประดับพานได้อย่างสวยงามตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อร่วมใจกันยกย่องเทิดทูนบูชาพระคุณครู

ภาพ/ข่าว : ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี

Related posts