ขอนแก่น-กรมทหารราบที่ 8 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน วัดกู่ประภาชัยบ้านนาคำน้อย

กรมทหารราบที่ 8 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


กำลังพลจิตอาสา กรมทหารราบที่ 8 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณศาสนสถานอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธให้สะอาด ร่มรื่นสวยงาม และบูรณาการพัฒนาด้านสุขาภิบาล เป็นการช่วยเหลือพระ ภิกษุ สงฆ์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่มาประกอบศาสนกิจ และเป็นเตรียมการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 แสดงถึงความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจ ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ของชุมชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป ณ วัดกู่ประภาชัย ต.บัวใหญ่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น


ภาพ : ขอบคุณภาพจาก ร.8