อุดรธานี – อาชีวะอุดร ปังปุริเย่ จัดมอบประกาศนียบัตรทวิวุฒิ ไทย – จีน รุ่น 2 แก่นักศึกษาที่สำเร็จ


เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานกล่าวเปิดและให้โอวาท ในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ระบบทวิวุฒิ ไทย-จีน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านระบบ Online โดยความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีและChongqing City Management College(CCMC) สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมมูลนิธิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จันทรสว่างฝ่ายราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดย ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงานและเป็นผู้มอบประกาศนียบัตร ระบบทวิวุฒิ ไทย-จีน ให้แก่นักศึกษา 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน ถือเป็นการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาที่ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงของพลวัต ซึ่ง สอดคล้องกับโลกอาชีพแห่งอนาคตและนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการผลักดันให้การอาชีวศึกษาเป็นกำลังหลักที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้ได้มาตรฐานสู่ระดับนานาชาติ
เรืออากาศโทสมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวชื่นชมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ถึงการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพสูง ส่งผลต่อคุณภาพนักศึกษา ถือว่าเป็นวิทยาลัยฯ ต้นแบบในการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้สำเร็จ ซึ่งการทำความร่วมมือกับต่างประเทศ ได้ให้ข้อคิดและนโยบาย แบบ KFC ดังนี้
K หมายถึง Knowledge นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ การใช้ชีวิตในต่างแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะและความสามารถของนักศึกษาด้านวิชาชีพในด้านภาษาจีน ที่นักศึกษาอีกจำนวนมากหลายคนไม่มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
F หมายถึง Friendship ได้มีมิตรภาพที่ดี กับเพื่อนต่างชาติ และครูอาจารย์ทั้ง CCMC และที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา
และ C หมายถึง Connection ความสำเร็จที่เกิดขึ้นวิทยาลัยมีเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติเพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นภาพแห่งความสำเร็จในการจัดการศึกษาหลักสูตรทวิวุฒิ ที่สามารถเพิ่มขีดศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวรายงานว่า ” วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ทำความร่วมมือกับ Chongqing City Management College (CCMC) ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 โดยได้ร่วมวางแผนหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ใช้ระยะเวลาในการศึกษา 3 ปี โดยศึกษาที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และศึกษาที่ Chongqing City Management College (CCMC) เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ได้ส่งนักศึกษาไปศึกษาต่อ เป็นรุ่นที่ 2 ในสาขาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการบัญชี และสาขาการท่องเที่ยว รวมทั้งสิ้น 41 คน เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาทั้งของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และ Chongqing City Management College (CCMC) เป็นหลักสูตรทวิวุฒิ
ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายจาก CCMC ในระหว่างศึกษาต่อคนต่อภาคเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่ศึกษาต่อที่ CCMC รวมทั้งสิ้น 36,200 หยวน คิดเป็นเงินไทย 181,000 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ประกอบด้วยค่าหน่วยกิตการเรียน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายประจำวัน รวมถึงนักศึกษาจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ ในระดับนานาชาติ และมิตรภาพกับเพื่อนๆ ต่างแดน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา