ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงผลการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู จัดแถลงผลการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต “ซื่อสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ โปร่งใส ตรวจสอบได้”

เมื่อวันที่ 26 มีค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู นายเทวฤทธิ์ ผกาแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ช.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ช.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู แถลงข่าวผลการดำเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านตรวจสอบ ทรัพย์สิน ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา ในขณะที่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันการทุจริต อาทิ โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ การตรวจสอบรถบรรทุกน้ำหนักเกิน การติดตามเฝ้าระวังโครงการอาหารกลางวัน นมโรงเรียนของเด็กนักเรียน และการตรวจสอบทรัพย์สินและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในทุกปีงบประมาณ

ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ฝากขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนทำงานเพื่อความสุจริต โปร่งใส รวมทั้ง เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเพื่อป้องกันการทุจริตต่อไป โดยมี นางสาวโกสุมา ดอนวิรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด หนองบัวลำภู ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงแห่งชาติจังหวัดหนองบัวลำภู นายกสมาคมสื่อมวลชนหนองบัวลำภู ประธานและคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมสมาชิกชมรมฯเข้าร่วมรับฟังการแถลงผลการดำเนินงานดังกล่าว

นายเทวฤทธิ์ ผกาแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ช.ช. ประจำจังหวัดอุดรธานี รักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ช.ช. ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวโดยสรุปว่าผลการดำเนินงานตามภารกิจทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านป้องกันการทุจริต ที่เป็นผลงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ ป้องกันการทุจริตเพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้าน ทุจริตตามโมเดล STRONG ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ ขับเคลื่อนในรูปแบบ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู ได้มีการดำเนินงานในพื้นที่ ทั้งในระดับเยาวชนและประชาชน โดยในระดับประชาชนได้มุ่งเน้นความเข้มแข็งของชมรม STRONG -จิตพอเพียงต้านทุจริตโดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอีกทั้งเพิ่มบทบาทในระดับเยาวชนตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการ ทุจริต สร้างความโปร่งใส ร่วมกันเป็นเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อจับตามองและแจ้งเบาะแสในระดับพื้นที่ แยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม ตระหนักรู้ถึงปัญหาและภัยจากการทุจริต อีกทั้งป้องปรามการทุจริตในชุมชนให้เกิดได้ยากขึ้น ตลอดจนเป็นเครือข่ายและแกนนำในการสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

นอกจากนั้น สนง.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ บูรณาการร่วม กับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง การทุจริต อาทิเช่น สมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงาน หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เพื่อจัดทำแนวทางหรือมาตรการหรือข้อเสนอแนะในการป้องกันการทุจริต ซึ่งจะนำไปสู่คดี การลดจำนวนคดีทุจริต ในพื้นที่โดยเฉพาะการเฝ้าระวัง การจัดซื้อ จัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและโครงการอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ทั้ง 2 เขตพื้นที่การศึกษา การลงพื้นที่ติดตาม โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ทางการเกษตร ติดตามการดำเนินการ โครงการก่อสร้างทางเดิน แบบ Asphaltic Concrete กรณีแผ่นคอนกรีตปูพื้นปิดบ่อชำรุดเสียหาย ทั้งที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จและมีการตรวจรับงานไปได้ไม่ถึง 1 ปี

นายเทวฤทธิ์ฯรักษาการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน ป.ช.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวถึงภารกิจด้านการปราบปรามการทุจริต มีการตรวจสอบเบื้องต้น 87 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ 80 เรื่อง และงานไต่สวนเบื้องต้น 25 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ชี้มูลความผิด 2 เรื่อง ให้ข้อกล่าวหา 1 เรื่อง และอยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง และ สุดท้าย ภารกิจด้านการตรวจสอบทรัพย์สินและการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน 68 แห่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องยื่นบัญชี จำนวน 260 คน ตรวจสอบเชิงลึก ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 ราย 5 บัญชี กรณีจงใจไม่ยื่นบัญชีแล้วเสร็จ 3 ราย 4 บัญชี

ด้านนายศรายุทธ อรัญมาลา ประธานชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวทิ้งท้ายว่าที่ผ่านมาชมรมฯร่วมกับ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู มีการลงพื้นที่ภาคสนามร่วมกัน เราจะเดินทางควบคู่กับ เจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช.อย่างสม่ำเสมอ และมีผลการดำเนินงานเป็นเชิงประจักษ์ การขับเคลื่อนเป็นเนื้อเดียวกันระหว่าง ป.ป.ช.และหน่วยงานต่างๆ เดินหน้าไปพร้อมๆกัน และสามารถติดตามผลงานของชมรมฯได้ทางเพจของชมรมฯ และที่ผ่านมาทีมงานของเราสร้างความมั่นใจให้กับพื้นที่ และสิ่งที่ทางทีมงานชมรมฯอยากให้ ป.ป.ช.ให้โอกาสน้องๆของชมรมมาชิกชมรม STRONG NEW GEN จิตพอเพียง หนองบัวลำภู มารับรู้และรับทราบพร้อมข้อแนะนำเป็นหนึ่งทางในการดำเนินงานด้วย เพื่อให้รู้ว่าผู้ใหญ่ทำอะไร ไปในทิศทางเดียวกันด้วย

สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู