กาฬสินธุ์(ชมคลิป)เดินหน้าส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจรออแกนิคปลอดสารพิษต้านโรคโควิด


สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เดินหน้าส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์การเกษตร“สวนปันบุญ”ปลูกฟ้าทะลายโจรออแกนิคปลอดสารพิษ ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดในการแปรรูปผลิตยาสมุนไพรไทยต้านโรคโควิด-19 สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 25645 นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางจิรานุช เชื้อไพบูลย์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ นางสาวภารดี รัตนมุลตรี นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ ร่วมกับนางสุจารี ธนสิริธนากร ประธานสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรปันบุญ รับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจร พันธุ์พิษณุโลก 5-4 และพันธุ์พิจิตร 4-4 จำนวน 10,000 ต้น จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์ เพื่อนำไปปลูกในรูปแบบออแกนิคหรือการปลูกพืชปลอดสารพิษ โดยไม่ใช้สารกำจัดศัตรูพืช ภายในแปลงสวนปันบุญ และแจกจ่ายให้กับกับสมาชิกฯได้ปลูก เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เตรียมป้อนเข้าสู่ตลาดในการแปรรูปผลิตยาสมุนไพรไทยต้านโรคโควิด-19 สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์
นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้กับสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในการปลูกพืชหลัก หรือเป็นพืชเสริม เพื่อสร้างรายได้เพิ่ม และสนับสนุนผลผลิตฟ้าทะลายโจรให้เข้าสู่ตลาดเพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการรักษาเสถียรภาพ ด้านปริมาณ และราคาให้เกิดความสมดุล นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้พืชสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น โดยโครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และสถาบันเกษตรกร ในการผลักดันให้มีการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อให้ได้ปริมาณและมาตรฐานคุณภาพป้อนเข้าสู่ตลาดในการแปรรูป
นายสดิษฐชัย กล่าวอีกว่า สำหรับ จ.หวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้นำร่องในการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรปันบุญ จำกัด รวมจำนวน 40,000 ต้น ซึ่งในส่วนการส่งมอบต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับสหกรณ์การเกษตร ปันบุญ จำกัด ครั้งนี้เป็นพันธุ์พิษณุโลก 5-4 และพันธุ์พิจิตร 4-4 โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์เป็นผู้มอบ ซึ่งจะทำการลงปลูกในรูปแบบออแกนิคหรือการปลูกพืชปลอดสารพิษภายในแปลงสวนปันบุญ และลงปลูกในพื้นที่ของสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 19 ราย รวมพื้นที่ 5 ไร่ เพื่อให้สมุนไพรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ฟ้าทะลายโจรนั้นเป็นพืชที่ปลูกและดูแลง่าย เนื่องจากโรคและสัตรูพืชไม่ค่อยมี และปลูกได้ทุกฤดูกาลเหมาะช่วงต้นฤดูฝน ฟ้าทะลายโจรพันธุ์ปลูกพิษณุโลก 5-4 ผลผลิต 1,774-4,187 กิโลกรัม/ไร่ และปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 10.74-11.79 เปอร์เซ็นต์, พันธุ์ปลูกพิจิตร 4-4 ผลผลิต 1,726-3,880 กิโลกรัม/ไร่ และปริมาณสารแอน โดรกราโฟไลด์ 10.59-12 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ในการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการสนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์ทำการเกษตรปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาฬสินธุ์มีแผนในการดำเนินการในเรื่องมาตรฐานอีกด้วย

#อีสานเดลี่ออนไลน์