บึงกาฬ – กอ.รมน.จังหวัดบึงกาฬจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน)


เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2564 พ.อ.สุจิรชัย มหาธรรม รอง ผอ.รมน. จังหวัด บ.ก.ได้มอบหมายให้ ร.ต.สุพรรณบุรี มาตทวี หน. ชุดวิทยากรชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) และจนท.ชุดวิทยากรฯ ดำเนินการจัดโครงการชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 6 บ.นาแสงเจริญสุข ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และแสดงออกถึงการปกป้อง/เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ และร่วมกับ รพ.สต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล ฯ สร้างการรับรู้ถึงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 โดยมี นายโกเมน ชาลี นอภ.ศรีวิไล เป็นประธาน มีนายมงคล สุรเสนา ผอ.กศน.อ.ศรีวิไล, นายสมศักดิ์ ทองอุ่น รอง นายก อบต.นาสิงห์, นายพิชิต คงอุ่น กน.ต.นาสิงห์, นายศักดินัน ดวงตา ผอ.รพ.สต.นาสิงห์ และประชาชนในพื้นที่ บ.นาทรายฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 38 คน