ลงนาม MOA พัฒนา กัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ร่วมกับ บริษัท แคนนอฟท์ จำกัด และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุบลรักกัญช์ ลงนาม MOA ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา กัญชง กัญชา กระท่อมและพืชสมุนไพร เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และในเชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ ห้องประชุมชั้น 4 ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นสักขีพยานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) ด้านการศึกษาวิจัยและพัฒนา กัญชง กัญชา กระท่อมและพืชสมุนไพรอื่นๆ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ บริษัท แคนนอฟท์ จำกัด โดย นายเกรียงไกร ลาภจตุรพิธ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคนนอฟท์ จำกัด และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุบลรักกัญช์ โดยนายจำรัส เอมกลาง ประธานเครือข่ายฯ
พลเอกนิรุทธ เกตุสิริ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวว่า การลงนาม MOA ในวันนี้ เพื่อร่วมพัฒนาการปลูก การคัดเลือกสายพันธุ์ การแปรรูป ซึ่งหวังว่าการลงนามในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ และชุมชนจะได้ประโยชน์ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้การดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของทั้งสามฝ่าย ร่วมมือกันผลิตพืชกัญชง กัญชาและพืชสมุนไพรอื่นๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ของโครงการ ร่วมมือในการวิจัยด้านการเกษตร การปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การพัฒนาสายพันธุ์ พืชกัญชงกัญชา และสมุนไพรอื่นๆ การเก็บเกี่ยวผลผลิต รวมไปถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ บ.แคนนอฟท์ และเครือข่ายฯ ได้มีและนำผลิตภัณฑ์จากกัญชง-กัญชา ไปใช้ประโยชน์อื่นทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและสร้างมูลค่าด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนสามารถนำมาใช้ตามภูมิปัญญาและสามารถจำหน่ายและพัฒนานวัตกรรมมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาและผลิตสารสกัด สินค้าแปรรูปบยา “กัญชา-กัญชง” พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์และสมุนพรที่สามารถใช้ประโยชน์ทาตลอดจนการบริการทางสาธารณสุข การท่องเที่ยว แบบครบวงจร เสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับนักศึกษาและชุมชนต่าง ๆ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนอุบลรักกัญช์ ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ทางด้านเชิงเกษตรกรรมทั้งในมิติของการสร้างทักษะใหม่ การพัฒนาทักษะที่มีอยู่ การพัฒนาทักษะใหม่ และให้การดำเนินการด้านสหกิจศึกษาร่วมกัน การจัดฝึกอบรม และสนับสนุนกิจการเกิดใหม่ให้ต่างๆ ซึ่งทุกอย่างจะดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง