ขอนแก่น-ชป.6 รายงานสถานการณ์น้ำ 22 สิงหาคม 64

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ดังนี้
1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 46.0 มม./ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 45.5 มม./ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 49.8 มม.
2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 16.87 cms. (3.67% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.04 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 46.85 cms. (5.62% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.20 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 127.97 cms. (12.40% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.20 ม.
3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง
3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 712.55 ล้าน ลบ.ม./29.31% น้ำใช้การ 130.88 ล้าน ลบ.ม./7.08% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.20 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,718.75 ล้าน ลบ.ม.(70.69%)
3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 665.68 ล้าน ลบ.ม./33.62% น้ำใช้การ 565.68 ล้าน ลบ.ม./28.57% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.99 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,312.32 ล้าน ลบ.ม.(66.38%)
3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 96.92 ล้าน ลบ.ม./59.18% น้ำใช้การ 59.70 ล้าน ลบ.ม./47.18% น้ำไหลเข้า 0.23 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.64 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 66.83 ล้าน ลบ.ม.(40.81%)
4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 177.40 ล้าน ลบ.ม. (40.29%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 262.95 ล้าน ลบ.ม. (59.71%)
4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 24 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 3 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 6 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 8 แห่ง)
4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 44 แห่ง
4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 1 แห่ง
4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง
5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.94 ล้าน ลบ.ม. (65.94%)
5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน – แห่ง
5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 35 แห่ง
5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 5 แห่ง
5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +161.72 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.28 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.48 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 96.76% Q 11.06 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.73 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.07 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.65 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.54% Q 48.09 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.13 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.87 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 25.83 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 76.90% Q 37.86 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +129.59 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.41 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 13.75 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 85.94% Q 106.14 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +124.70 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.80 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.05 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77.34% Q 274.54 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +115.75 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.25 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 52.64 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 93.83% Q 171.67 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย
7.1 โครงการชลประทานมหาสารคาม ส่งมอบโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชียงเหียน 2 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขวา รับไปดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ บ้านเชียงเหียนและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 500 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์กว่า 1,500 ไร่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขวา ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้ใช้น้ำ ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบในครั้งนี้