ขอนแก่น-สำนักงานชลประทานที่ 6 รายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564


1. สถานการณ์น้ำฝนในเขต สชป.6 เมื่อวาน มีฝนตกในพื้นที่ ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 5.0 มม./ต.วังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 4.5 มม.
2. สภาพน้ำท่า แม่น้ำชีตอนบน E.23 จ.ชัยภูมิ น้ำปกติ Q 21.39 cms. (4.65% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.13 ม./แม่น้ำชีตอนกลาง E.91 จ.มหาสารคาม น้ำปกติ Q 38.66 cms. (4.64% ความจุลำน้ำ) ระดับลดลง -0.18 ม./แม่น้ำชีตอนล่าง E.18 จ.ร้อยเอ็ด น้ำปกติ Q 198.18 cms. (12.20% ความจุลำน้ำ) ระดับเพิ่มขึ้น +0.24 ม.
3. สภาพน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ 3 แห่ง
3.1 เขื่อนอุบลรัตน์ ปริมาณน้ำ 726.69 ล้าน ลบ.ม./29.89% น้ำใช้การ 145.02 ล้าน ลบ.ม./7.84% น้ำไหลเข้า 0.93 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 3.59 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,704.61 ล้าน ลบ.ม.(70.11%)
3.2 เขื่อนลำปาว ปริมาณน้ำ 680.56 ล้าน ลบ.ม./34.37% น้ำใช้การ 580.56 ล้าน ลบ.ม./29.32% น้ำไหลเข้า 0.00 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 4.01 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 1,299.44 ล้าน ลบ.ม.(65.63%)
3.3 เขื่อนจุฬาภรณ์ ปริมาณน้ำ 98.36 ล้าน ลบ.ม./60.06% น้ำใช้การ 61.14 ล้าน ลบ.ม./48.32% น้ำไหลเข้า 0.21 ล้าน ลบ.ม. ระบาย 0.77 ล้าน ลบ.ม. รับน้ำได้อีก 65.39 ล้าน ลบ.ม.(39.93%)
4. สภาพน้ำอ่างฯขนาดกลาง 69 แห่ง ความจุรวม 440.35 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 181.40 ล้าน ลบ.ม. (41.19%) มีช่องว่างสามารถรับน้ำได้อีก 258.95 ล้าน ลบ.ม. (58.81%)
4.1 อ่างฯขนาดกลางมีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน 23 แห่ง (จ.ชัยภูมิ 4 แห่ง จ.กาฬสินธุ์ 3 แห่ง จ.ขอนแก่น 4 แห่ง จ.มหาสารคาม 5 แห่ง จ.ร้อยเอ็ด 7 แห่ง)
4.2 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 45 แห่ง
4.3 อ่างฯขนาดกลางมีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 1 แห่ง
4.4 อ่างฯขนาดกลางมีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
เขื่อนขนาดกลางมีความมั่นคงแข็งแรง
5. สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กพระราชดำริ 40 แห่ง ความจุรวม 16.59 ล้าน ลบ.ม. ความจุวันนี้ 10.94 ล้าน ลบ.ม. (65.94%)
5.1 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุน้อยกว่า 30% จำนวน – แห่ง
5.2 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 31-80% จำนวน 35 แห่ง
5.3 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุระหว่าง 81-100% จำนวน 5 แห่ง
5.4 อ่างฯขนาดเล็กพระราชดำริ มีความจุมากกว่า 100% จำนวน – แห่ง
6.1 เขื่อนชนบท เหนือเขื่อน +161.96 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.04 ม. (รนก. +162.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 15.93 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 99.53% Q 11.18 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.2 เขื่อนมหาสารคาม เหนือเขื่อน +146.74 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.06 ม. (รนก. +146.80 ม.รทก.) ความจุ รนก. 24.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 23.70 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 98.75% Q 37.03 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.3 เขื่อนวังยาง เหนือเขื่อน +136.17 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.83 ม. (รนก. +137.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 33.59 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 26.17 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 77.91% Q 45.42 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.4 เขื่อนร้อยเอ็ด เหนือเขื่อน +130.21 ม.รทก. สูงกว่า รนก. 0.21 ม. (รนก. +130.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 16.00 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 17.26 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 107.88% Q 105.62 cms. แนวโน้มระดับน้ำลดลง สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.5 เขื่อนยโสธร เหนือเขื่อน +125.04 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.46 ม. (รนก. +125.50 ม.รทก.) ความจุ รนก. 18.89 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 16.87 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 86.69% Q 153.79 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
6.6 เขื่อนธาตุน้อย เหนือเขื่อน +115.15 ม.รทก. ต่ำกว่า รนก. 0.85 ม. (รนก. +116.00 ม.รทก.) ความจุ รนก. 56.10 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำวันนี้ 44.33 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 79.02% Q 31.05 cms. แนวโน้มระดับน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์ ปกติ ไม่กระทบตลิ่งลุ่มต่ำ
7. การให้ความช่วยเหลือและเตรียมความพร้อมรับอุทกภัย
7.1 ครงการชลประทานขอนแก่น ลงพื้นที่ชี้แจงโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านคลองเจริญ ต.ละหานนา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการ และลงมติประชาคมโครงการดังกล่าวด้วย ณ ศาลาวัดละหานนา เพื่อโครงการชลประทานขอนแก่น จะได้จัดเข้าแผนงาน ของบประมาณสนับสนุนดำเนินการต่อไป โครงการดังกล่าวจะใช้น้ำจากแก้มลิงบึงละหานนา เมื่อแล้วเสร็จจะสนับสนุนพื้นที่การเกษตร กว่า 1,000 ไร่ ให้แก่เกษตรกรบ้านคลองเจริญ บ้านละหานนา มีน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค ต่อไป ทั้งนี้ได้ส่งมอบบันทึกข้อตกลง (MOU) ให้แก่ นายทองปักษ์ มาพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานนา ในการรับโอนภารกิจหลังจากการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ

#อีสานเดลี่ออนไลน์