อุดรธานี-อาชีวะอุดรธานี รับประเมินคุณภาพฯสุดล้ำ ใช้ระบบ IT เสมือนจริงตลอดการประเมิน


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการจัดการอาชีวศึกษา รอบ 4 โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) : สมศ. แบบ Site Visit ด้วยวิธีออนไลน์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนความเป็นเลิศ สะท้อนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยมของวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ประธานกรรมการบริหาร โรงแรมเจริญโฮเต็ล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาการศึกษาและความร่วมมือ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บียอนด์ คาเฟ่ จำกัด ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล ประธาน OTOP จังหวัดอุดรธานี ผู้แทนหน่วยงานความร่วมมือต่าง ๆ ผู้แทนสถานประกอบ ตัวแทนผู้ปกครอง ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการผลิตและพัฒนากำลังคนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ภายใต้บรรยากาศการจัดนิทรรศการผลงานและความเป็นเลิศเชิงประจักษ์ในพื้นที่แบบ Onsite แต่สามารถนำเสนอด้วยระบบ IT ที่ทันสมัย ผ่านระบบออนไลน์ การนำเสนอแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) และนวัตกรรมการบริหาร(Innovation) จากการบริหารจัดการสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมการประเมิน 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นการประเมิน โดยขับเคลื่อนให้สถานศึกษาเกิดคุณภาพ ประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศภายใต้ UDVC TEAMWORK MODEL
ดร.นิรุตต์ บุตรแสนลี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี กล่าวถึงภาพรวมการบริหารจัดการที่ส่งผลให้วิทยาลัยฯบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการันตีจากผลงานและรางวัลของ นักเรียน นักศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากรและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล การรับรองในระดับนานาชาติ ตลอดจนการยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษา มีการเพิ่มทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการของทุกคน ในการกำหนดรูปแบบการขับเคลื่อนสถานศึกษาตั้งแต่ ปี 2559 และการร่วมแรงร่วมใจจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จนประสบผลสำเร็จ ดังนั้น วิทยาลัยฯ จึงขอรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 ให้ได้ ระดับ “คุณภาพดีเยี่ยม“ทั้ง 3 มาตรฐาน
ทั้งนี้ ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กล่าวชื่นชมถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการเข้ารับการประเมินรูปแบบออนไลน์ว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีเป็นสถานศึกษาชั้นนำระดับประเทศ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ อาทิ การได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์การบริหารเครือข่ายอาชีวศึกษา : CVM สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และExcellent Center สาขาดิจิทัล มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทันสมัยให้ได้รับการยอมรับจากสังคม อาทิ การตัดเย็บชุดผ้าไหมให้กับท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีพร้อมภริยา กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐไซปรัสและนิการากัว รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของประเทศ ในการเข้าร่วมการเดินแฟชั่นโชว์งานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกโลก มีการพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยอยู่เรื่อยๆ รวมถึงการจัดอาชีวศึกษาที่มีคุณภาพทุกประเภทวิชา ซึ่งตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างดียิ่ง
และนอกจากนั้น วิทยาลัยฯ ยังได้รับการกล่าวชื่นชมจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้ข้อมูลประกอบการประเมินท่านอื่นๆ โดยการประเมินดำเนินไปอย่างราบรื่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีได้นำเสนอกระบวนการที่สามารถผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ การจัดการอาชีวศึกษาที่เป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ และวิธีการสร้างสังคมแหล่งการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความสุขเมื่อเข้าสู่สถานศึกษา จนได้รับคำชื่นชมและข้อแนะนำต่าง ๆ จากคณะกรรมการประเมินฯ ทุกคน