หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ผู้ว่าฯ ประชุมเข้ม กพร.ปจ.แรงงานเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงวิกฤติโควิด-19

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/ 2564 รับทราบคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภูที่1/2564 ลงวันที่ 28 กพ.2564 และ คำสั่ง คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพัฒนาพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.)ลงวันที่ 16 มิย.2564 ลงนามโดย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ

โดยมีอำนาจหน้าที่ ในการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านกำลังแรงงาน เพื่อวิเคราะห์ จัดทำและปรับปรุงแผนพัฒนากำลังคน, จัดทำแนวทางและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนประสานและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองบัวลำภู รวมถึง ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ จังหวัดหนองบัวลำภู (กพร.ปจ.) มอบหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาแรงงานและอาชีพของประชากรในจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งด้านเกษตรการท่องเที่ยว การศึกษา และอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ของจังหวัดฯ เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุม นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู ได้ขอให้คณะกรรมการฯและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ใช้แรงงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา(แรงงานคืนถิ่น) ในช่วงการแพร่ระบาดของวิกฤตโควิด-19ภายใต้การปรับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมฝากให้จัดหางานจังหวัดหนองบัวลำภูจัดทำฐานข้อมูลผู้ใช้แรงงานคืนถิ่น ซึ่งแต่ละคนมีความรู้มีความสามารถเฉพาะด้าน จะดูแลส่งเสริมให้เขามีงานรองรับได้อย่างไร พร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการฯและผู้ทรงคุณแต่ละด้านได้สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนากำลังคนจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และยกระดับการท่องเที่ยวและบริการ ในคราวการประชุมครั้งต่อไป

จากนั้นนายประทีป นุ่นชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู ได้นำเสนอประเด็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในส่วนของคณะอนุกรรมการพัฒนาฝีมือแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดหนองบัวลำภู (กพร.ปจ) ทั้งที่เป็นผลสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข รวมทั้งโครงการฝึกเตรียมเข้าทำงาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม การประเมินความรู้ความสามารถ การร่วมมือกับเครือข่ายและตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ การประชาสัมพันธ์โครงการ และการออกตรวจเยี่ยมผู้รับการฝึกอบรม ให้ที่ประชุมทราบ
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์/ปรานี ผาดำ ขตว.จังหวัดหนองบัวลำภู