บึงกาฬ-พัฒนาชุมชนเดินหน้าจัดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน “โคก หนอง นา พช.จังหวัดบึงกาฬ”


เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม เอามื้อสามัคคี รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน “โคก หนองนา พช. อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายสยัมภู แพงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายสฤษดิ์ อินทสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศฯ พัฒนาการอำเภอพรเจริญ ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรดอนหญ้านาง เกษตรอำเภอพรเจริญ กศน.ตำบลดอนหญ้านาง นายกเทศมนตรีตำบลดอนหญ้านาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดอนหญ้านาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. ครัวเรือนต้นแบบฯ อำเภอพรเจริญ ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี แปลง นางต้อย หลานเศรษฐา หมู่ที่ 6 บ้านดอนน้อย ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 3 ไร่
นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า กิจกรรมเอามื้อสามัคคี หรือ “การลงแขก” เป็นประเพณีไทยนับตั้งแต่อดีตที่ชาวนาจะขอแรงจากเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้องมาช่วยกันทำนา และเกี่ยวข้าว ที่จำเป็นจะต้องอาศัยแรงงานจำนวนมากเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงทันเวลา แล้วจึงเวียนกันไปลงแขกในแปลงอื่นๆ เป็นการตอบแทน เช่นวันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามหลักของทฤษฎีใหม่ให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดระบบการผลิตแบบพอเพียง สามารถเลี้ยงตัวเองได้ในระดับที่ประหยัดชุมชนมีความรักสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน “โคก หนอง นา พช.” คือ การจัดการพื้นที่ในรูปแบบตามภูมิสังคมซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ ต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ เพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร “โคก หนอง นา พช.” ช่วยยืนยันความสำเร็จของทฤษฎีการจัดการทรัพยากรตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9)ว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบทุกมิติ
กิจกรรมประกอบไปด้วย
1.การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหวพระ กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวบทพิจารณาอาหาร
2.กิจกรรมกล่าวเปิดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี
3.กิจกรรมปฏิบัติการห่มดิน/ปลูกไม้ผล
4. กิจกรรมทำแซนด์วิชปลาแบบเสวียน
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้”หลักกสิกรรมธรรมชาติ”ระหว่างครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต