อาชีวะอุดรธานี พัฒนาพื้นที่สวยงาม ปังสุดๆ ก้าวสู่ Beyond Covid-19


วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ใช้เวลาช่วงหยุด เนื่องจากการแพร่ระบาด Covid-19 ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้งดการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน แต่วิทยาลัยฯ ไม่ได้หยุดการพัฒนาการเรียนรู้และไม่หยุดยั้งการพัฒนา แต่วิทยาลัยฯ เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส ใช้ช่วงเวลานี้ พัฒนาพื้นที่ อาคารสถานที่ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้มีความทันสมัย น่าอยู่ น่าเรียนรู้ เพื่อรอต้อนรับนักเรียน นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการ ในช่วงการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งการเรียนรู้จะต้องไม่หยุดนิ่ง ต้องปรับตัวปรับรูปแบบก้าวสู่ยุค Next​Normal และ เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ Beyond Covid-19
ทั้งนี้ ในช่วงหยุดดังกล่าว วิทยาลัยฯ ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอน ภาคเรียนฤดูร้อน ให้เป็นการเรียนรู้แบบ Online ทั้งหมด โดยครูผู้สอนได้ใข้รูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดย Digital Platform เช่น ห้องเรียน AI รูปแบบ Virtual Classroom รูปแบบ EDR Hybrid Learning บทเรียน Online และรูปแบบอื่นๆ พร้อมทั้งวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะของครูทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้ได้มาตรฐาน CEFR โดยร่วมมือกับสถาบันทางภาษา และได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Online ตาม “โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ By Online UDVC Platform” เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้านและทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ในการจัดการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศด้านการอาชีวศึกษา Excellent Center